Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o oznámeních z úředních desek. Ukazuje, jak reprezentovat informace o oznámeních, vystavených dokumentech, publikujících organizacích a další. Je výsledkem diskuze jak s poskytovateli dat o úředních deskách, tak s tvůrci aplikací, které s těmito daty pracují. Norma je ilustrována příklady dat z úředních desek ve formátech JSON-LD [[JSON-LD11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]], CSV [[rfc4180]] a XML [[xml]].

Přehled

Data z úředních desek lze publikovat v různých úrovních detailu, podle toho co umožňují systémy poskytovatele obsahující zdrojová data. Aby ovšem byla publikovaná data alespoň nějak použitelná, je třeba je publikovat alespoň v minimálním rozsahu. Ten zahrnuje url úřední desky, IČO organizace, která úřední desku provozuje, identifikátor oznámení, jeho url, název, datum zveřejnění a sejmutí.

Model úředních desek
Model oznámení na úřední desce. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc a třídy Digitální objekt.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis oznámení na úřední desce. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Úřední deska

Tato třída reprezentuje úřední desku. Může jít o její jednu část v případě, že jedna organizace má úřední desku rozdělenou na více částí (např. na více url). Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Stránka úřední desky

Vlastnost
stránka
Typ
URL
Jméno
URL stránky úřední desky
Popis
URL stránky úřední desky
Příklad
https://example.com/uredni_deska

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Osoba
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel úřední desky

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění úřední desky
Popis
Místo, na které je úřední deska.

Vazba: Oznámení

Vazba
oznámení
Typ
Oznámení
Jméno
Oznámení
Popis
Oznámení, která jsou na úřední desce.

Oznámení na úřední desce

Tato třída reprezentuje samotné oznámení na úřední desce. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Digitální objekt, která je specifikována otevřenou formální normou Digitální objekty.

Zveřejněno

Vlastnost
zveřejněno
Typ
Časový okamžik
Jméno
Zveřejněno
Popis
Časový okamžik zveřejnění oznámení na úřední desce.

Schváleno

Vlastnost
schváleno
Typ
Časový okamžik
Jméno
Schváleno
Popis
Okamžik vydání/schválení oznámení.

Spisová značka

Vlastnost
značka
Typ
Řetězec
Jméno
Spisová značka
Popis
Spisová značka oznámení.
Příklad
OV/13/2018-Tisj

Číslo jednací

Vlastnost
číslo_jednací
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo jednací
Popis
Číslo jednací oznámení.
Příklad
OV/666/18 Tisj

Revize

Vlastnost
revize
Typ
Řetězec
Jméno
Revize
Popis
Označení revize/verze oznámení.
Příklad
20180101

Vazba: Subjekt

Vazba
subjekt
Typ
Subjekt
Jméno
Subjekt
Popis
Subjekt oznámení.

Vazba: Další dokument

Vazba
dokument
Typ
Digitální objekt
Jméno
Další dokument
Popis
Další dokument oznámení (např. příloha).

Vazba: Agenda

Vazba
agenda
Typ
Agenda
Jméno
Agenda
Popis
Agenda oznámení.

Agenda oznámení

Tato třída reprezentuje agendy, kategorie, správní činnosti, pod které spadá oznámení. U této třídy je možné použít vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Subjekt oznámení

Tato třída popisuje osoby, organizace a místa, kterých se oznámení týká. U této třídy je možné použít vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Vazba: Člověk či osoba

Vlastnost
člověk_či_osoba
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Člověk či osoba
Popis
Člověk či osoba, které se oznámení týká.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění
Popis
Fyzické místo subjektu.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace oznámení na úřední desce v různých formátech a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Doporučenými formáty pro publikaci dat z úředních desek jsou JSON a XML, pro která jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]].

Pro jednoduchá oznámení lze také použít tabulkový formát CSV, ovšem s jistými omezeními. V CSV nelze reprezentovat více hodnot jedné vlastnosti. Nelze například zapsat, že oznámení spadá pod několik agend, má více dokumentů (příloh) nebo se týká více subjektů. Pokud je třeba taková data reprezentovat, musí být zvolen formát JSON nebo XML. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[tabular-data-primer]].

Jména sloupců v CSV tabulce jsou tvořena názvy atributů. Jejich zanořování je řešeno spojením názvu entity a jejího atributu pomocí znaku podtržítka _, například organizace_ičo.

Jednoduché oznámení

V prvním příkladu je ukázáno oznámení na úřední desce v minimálním rozsahu. Ačkoliv jsou všechny atributy nepovinné, bez těchto základních atributů publikace dat prakticky ztrácí smysl, jelikož by je nebylo jak použít.

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje úřední-deska.csv, je s ním publikován i metadatový soubor úřední-deska.csv-metadata.json:

Jednoduché oznámení s přidanými vlastními atributy

Do schémat si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech je nad rámec normy přidán atribut odbor.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr oznámení, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné nadefinovat nové XML schéma vycházející ze zde uvedeného XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Více oznámení - úřední deska

V minulých příkladech bylo vždy ukázáno jedno oznámení na úřední desce. Typicky bude ale úřední deska obsahovat více oznámení.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Tento příklad má shodné schéma jako předchozí příklad, jelikož popis struktury je nezávislý na počtu záznamů.

Komplexní oznámení

Různá oznámení na jedné úřední desce mohou obsahovat různé množství informací. Některá mohou být jednoduchá a některá mohou obsahovat velké množství informací, např. o původním autorovi oznámení nebo o místě, kterého se oznámení týká.

Tento příklad je již příliš komplexní pro zápis ve formátu CSV, který doporučujeme pouze pro nejjednodušší případy.