Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro časové specifikace pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu časové specifikace
Diagram datového modelu časové specifikace. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis časové specifikace. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Časová specifikace

Tato třída reprezentuje časovou specifikaci. Časová specifikace určuje množinu časových úseků pomocí různých způsobů (časový interval, specifický časový interval, frekvence a další). Výsledná množina časových úseků je průnikem těchto množin. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc.

Počet opakování

Vlastnost
počet_opakování
Typ
Číslo
Jméno
Počet opakování
Popis
Počet opakování určuje počet opakování konkrétní události nebo situace v čase. Pokud je použit pouze počet opakování, znamená to, že se událost uskuteční např. 3x, ale není řečeno v jakém časovém intervalu. Pokud je ve stejném okamžiku specifikován i časový interval, znamená to, že se daná událost opakuje 3x v daném časovém intervalu. Obdobně to platí ve spojení s dalšími oblastmi časové specifikace (3x v pondělí, 3x v týdnu apod.). Pokud chcete uvést, že se udáslost/situace uskuteční 3x v konkrétní den nebo týden, tak je nutné specifikovat časový interval, ve kterém se tak stane.

Vazba: Časový okamžik

Vazba
časový_okamžik
Typ
Časový okamžik
Jméno
Časový okamžik
Popis
Časový okamžik určuje konkrétní okamžik v čase pomocí data nebo data a času. Pokud je časový okamžik definován pomocí data a času nemá smysl danou definici kombinovat s jinými způsoby specifikace.

Vazba: Časový interval

Vazba
časový_interval
Typ
Časový interval
Jméno
Časový interval
Popis
Časový interval určuje začátek a konec daného časového intervalu. Lze kombinovat např. s výčtem konkrétních dnů v týdnu.

Vazba: Den v týdnu

Vazba
den_v_týdnu
Typ
Den v týdnu
Jméno
Den v týdnu
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro dny v týdnu publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. V příkladu je uvedena prezentace pondělí. Tuto vlastnost lze také využít pro vyjádření opakování dané události v konkrétním dnu v týdnu. Pokud je použita bez časového intervalu, znamená to, že specifikujeme například každé pondělí.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/dny-v-týdnu/položky/pondělí

Vazba: Časové období

Vazba
časové_období
Typ
Časové období
Jméno
Časové období
Popis
Časové období specifikuje například každý říjen. V kombinaci s časovým intervalem, např. od 1.1.2020 do 31.12.2021, můžeme specifikovat každý říjen v tomto intervalu - jsou dva. Hodnoty této vlastnosti jsou z číselníku Time period publikovaného jako číselník EU Vocabularies.
Příklad
http://publications.europa.eu/resource/authority/timeperiod/OCT

Vazba: Frekvence

Vazba
frekvence
Typ
Frekvence
Jméno
Frekvence
Popis
Frekvence určuje opakování. Např. čtrnáctidenní frekvence v kombinaci s časovým intervalem od 1.1.2020 do 31.12.2020 znamená "každých čtrnáct dní v roce 2020". Hodnoty této vlastnosti jsou z číselníku Frequency publikované jako číselník EU Vocabularies. V příkladu je uvedena čtrnáctidenní frekvence.
Příklad
http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIWEEKLY

Vazba: Časová doba

Vazba
časová_doba
Typ
Časová doba
Jméno
Časová doba
Popis
Určuje opakující se čas nebo dobu ohraničenou různými údaji o čase. Příkladem může být otevírací doba v určitý den, nebo čas vývozu kontejneru.

Vazba: Specifická frekvence

Vazba
specifická_frekvence
Typ
Specifická frekvence
Jméno
Specifická frekvence
Popis
Specifická frekvence umožňuje specifikovat opakování, které není pokryto frekvencí. Například specifická frekvence hodina v kombinaci s časovým intervalem od 1.1.2020 do 31.12.2020 specifikuje každou hodinu v daném časovém intervalu.

Vazba: Výjimka

Vazba
výjimka
Typ
Časová specifikace
Jméno
Výjimka
Popis
Výjimka z dané časové specifikace. Od množiny časových úseků dle časové specifikace se odečítá množina časových úseků, které jsou definovány specifikovány výjimkou.

Vazba: Časová platnost

Vazba
časová_platnost
Typ
Časová specifikace
Jméno
Časová platnost
Popis
Časová platnost určuje, kdy je časová specifikace platná. Časová platnost se vyjadřuje stejně jako časová specfikace, např. jako časová platnost specifikace otevírací doby.

Vazba: Jiná časová specifikace

Vazba
jiná_časová_specifikace
Typ
Jiná časová specifikace
Jméno
Jiná časová specifikace
Popis
Jiná časová specifikace se použije pro situace typu "v případě dobrého/špatného počasí" apod. Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro jinou časovou specifikaci publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. V příkladu je uvedena prezentace "dobré počasí". Tuto vlastnost lze také využít pro vyjádření opakování dané aktivity v konkrétním případě.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/jiná-časová-specifikace/položky/dobré-počasí

Časová doba

Určuje opakující se čas nebo dobu ohraničenou různými údaji o čase. Příkladem může být otevírací doba v určitý den, nebo čas vývozu kontejneru.

Čas

Vlastnost
čas
Typ
Čas
Jméno
Čas
Popis
Konkrétní čas.
Příklad
08:00:00

Od

Vlastnost
od
Typ
Čas
Jméno
Od
Popis
Začátek časového vymezení.
Příklad
08:00:00

Do

Vlastnost
do
Typ
Čas
Jméno
Čas
Popis
Konec časového vymezení.
Příklad
23:00:00

Specifická frekvence

Tato třída reprezentuje specifickou frekvenci.

Minuta

Vlastnost
minuta
Typ
Číslo
Jméno
Minuta
Popis
Minuta, kdy časová specifikace v každé hodině je definována.
Příklad
20

Hodina

Vlastnost
hodina
Typ
Číslo
Jméno
Hodina
Popis
Hodina, kdy časová specifikace v každém dni je definována.
Příklad
20

Den v měsíci

Vlastnost
den_v_měsíci
Typ
Číslo
Jméno
Den v měsíci
Popis
Den, kdy časová specifikace v každém měsíci je definována. Pokud daný den v měsíci není (krátký měsíc), tak specifikace v daném měsíci není definována.
Příklad
20

Týden v měsíci

Vlastnost
týden_v_měsíci
Typ
Číslo
Jméno
Týden v měsíci
Popis
Týden, kdy časová specifikace v každém měsíci je definována. Pokud daný týden v měsíci není (krátký měsíc), tak specifikace v daném měsíci není definována.
Příklad
2

Týden v roce

Vlastnost
týden_v_roce
Typ
Číslo
Jméno
Týden v roce
Popis
Týden, kdy časová specifikace v každém roce je definována. Pokud daný týden v roce není (krátký rok), tak specifikace v daném roce není definována.
Příklad
20

Rok v desetiletí

Vlastnost
rok_v_desetiletí
Typ
Číslo
Jméno
Rok v desetiletí
Popis
Rok, kdy časová specifikace v každém desetiletí je definována.
Příklad
2

Rok ve století

Vlastnost
rok_ve_století
Typ
Číslo
Jméno
Rok ve století
Popis
Rok, kdy časová specifikace v každém století je definována.
Příklad
20

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace časové specifikace, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchá časová specifikace

Příklad ukazuje minimální časovou specifikaci.

Jednoduchá časová specifikace vyjadřující konkrétní časový okamžik

Příklad ukazuje specifikaci konkrétního časového okamžiku.

Jednoduchá časová specifikace s výjimkou

Příklad ukazuje časovou specifikaci od 00:00:01 dne 1.1.2020 do 23:59:59 dne 31.12.2020 s výjimkou časového intervalu od 9:30:00 dne 21.9.2020 do 10:30:00 dne 21.9.2020.

Jednoduchá časová specifikace určená jinou časovou specifikací

Příklad ukazuje časovou specifikaci pomocí jiné časové specifikace. Příklad určuje časový interval od 00:00:01 dne 1.1.2020 do 23:59:59 dne 31.12.2020 pouze v případě dobrého počasí.

Jednoduchá časová specifikace pomocí počtu opakování události

Příklad ukazuje časovou specifikaci pomocí počtu opakování dané události. Příklad určuje počet opakování 3.

Jednoduchá časová specifikace pomocí počtu opakování události v rámci časového intervalu

Příklad ukazuje časovou specifikaci v určitém časovém intervalu pomocí opakování dané události. Daná událost se odehraje v časovém intervalu od 00:00:01 dne 1.1.2020 do 23:59:59 dne 31.12.2020 třikrát.

Jednoduchá časová specifikace s opakováním

Příklad ukazuje časovou specifikaci s opakováním. Příklad říká "jednou za čtrnáct dní mezi 00:00:01 dne 1.1.2020 a 23:59:59 dne 31.12.2020".

Časová specifikace s opakováním s více atributy

Příklad ukazuje časovou specifikaci s opakováním daným více atributy. Příklad určuje každé druhé říjnové pondělí od 00:00:01 dne 1.1.2020 do 23:59:59 dne 31.12.2021. Tzn. platí 1. pondělí v říjnu roku 2020, poté 3. pondělí v říjnu roku 2020 apod.

Časová specifikace s výjimkou a opakováním s více atributy

Příklad ukazuje časovou specifikaci s výjimkou a opakováním daným více atributy. Příklad určuje každé druhé říjnové pondělí od 00:00:01 dne 1.1.2020 do 23:59:59 dne 31.12.2021 s výjimkou v intervalu od 9:30:00 dne 1.10.2021 do 10:30:00 dne 10.10.2021. Tzn. platí 1. pondělí v říjnu roku 2020, poté 3. pondělí v říjnu roku 2020 apod. a neplatí 1. pondělí v říjnu 2021.

Časová specifikace s výjimkou a opakováním s více atributy s nespecifikovaným koncem

Příklad ukazuje časovou specifikaci s nespecifikovaným koncem, s výjimkou a opakováním daným více atributy. Příklad určuje každé druhé říjnové pondělí od 00:00:01 dne 1.1.2020 s výjimkou intervalu od 9:30:00 dne 1.10.2021 do 10:30:00 dne 10.10.2021. Tzn. platí 1. pondělí v říjnu roku 2020, poté 3. pondělí v říjnu roku 2020 atd. Naopak neplatí 1. pondělí v říjnu 2021.

Časová specifikace s opakovanou výjimkou a opakováním s více atributy s nespecifikovaným koncem

Příklad ukazuje časovou specifikaci s opakovanou výjimkou a opakováním s více atributy, s nespecifikovaným koncem. Příklad určuje každé první, třetí a případně páté říjnové pondělí od 00:00:01 dne 1.1.2020 do odvolání s výjimkou každého prvního roku v desetiletí od 9:30:00 dne 1.10. daného roku do 10:30:00 dne 10.10. daného roku. Tzn. platí 1. pondělí v říjnu roku 2020, poté 3. pondělí v říjnu roku 2020 a tak obdobně do odvolání. Naopak neplatí prvních deset dní, tj. zejména první pondělí, v říjnu 2021, 2031 apod.

Časová specifikace vyjadřující otevírací dobu

Příklad ukazuje otevírací dobu, tj. od, do, dny v týdnu a časovou platnost otevírací doby. Příklad určuje otevírací dobu každé pondělí, středu a pátek od 08:00:00 do 12:00:00, která platí od 1.1.2020.