Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování aktualit. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu aktualit
Diagram datového modelu aktualit. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis aktualit. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Aktualita

Tato třída reprezentuje samotnou zveřejněnou aktualitu. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Informuje o

Vlastnost
informuje_o
Typ
IRI
Jméno
Informuje o
Popis
IRI datové entity, vytvořené dle jiné Otevřené formální normy (OFN), na kterou se aktualita váže. Typicky se jedná například o akci, o které aktualita informuje, která byla ale zároveň vytvořená dle OFN Události.
Příklady
https://data.brno.cz/zdroj/akce/2019/vinobraní

Vazba: Související geografické území

Vazba
geografické_území
Typ
Umístění
Jméno
Související geografické území
Popis
Tato vlastnost odkazuje na geografickou oblast pokrytou aktualitou. Aktualita může být popsána více geografickými oblastmi.

Vazba: Téma

Vazba
téma
Typ
Téma událostí
Jméno
Téma události
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro témata událostí publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Téma události nabývá několika hodnot. V příkladu je uvedena prezentace dopravy.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/témata-událostí/položky/doprava

Vazba: Oznamovatel

Vazba
oznamovatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Oznamovatel
Popis
Fyzická nebo právnická osoba, která aktualitu publikuje.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezantace aktualit v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchá aktualita

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat aktualitu s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní aktualita

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel k dispozici co nejvíce informací o dané aktualitě. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Více aktualit

V příkladu je uveden seznam prezentací více aktualit. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.