Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro digitální objekty a jejich podmínky užití pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu digitálního objektu a podmínek užití
Diagram datového modelu digitálního objektu a podmínek užití. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis digitálních objektů. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Digitální objekt

Tato třída reprezentuje digitální objekt. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc.

URL ke stažení

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
URL ke stažení
Popis
URL digitálního objektu ke stažení.
Příklad
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/PO/volna_mista/VR_067_20_OUPR_urbanista_-_bydleni_05.docx

Vazba: Poskytovatel

Vazba
poskytovatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Poskytovatel
Popis
Poskytovatel digitálního objektu je člověk či osoba, která datovou sadu nebo databázi poskytuje. Může, ale nemusí disponovat některým z níže specifikovaných práv, resp. na daný digitální objekt se nemusí vztahovat některý z ochranných režimů uvedených dále v této specifikaci. Každý digitální objekt tedy má svého poskytovatele. Typicky se jedná o člověka či osobu, která se rozhodla digitální objekt, tj. obrázek, datovou sadu, databázi, atd., poskytnout.
Příklad
Statutární město Brno

Vazba: Kurátor

Vazba
kurátor
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Kurátor
Popis
Kurátor digitálního objektu je osoba, která např. datovou sadu nebo databázi spravuje. Může, ale nemusí disponovat některým z níže specifikovaných práv, resp. na daný digitální objekt se nemusí vztahovat některý z ochranných režimů uvedených dále v této specifikaci. Každý digitální objekt tedy má svého kurátora. Typicky se jedná o člověka či osobu, která s digitálním objektem, tj. obrázkem, datovou sadou, databází, atd., pracuje a podrobně "se vyzná" v její struktuře a obsahu.
Příklad
Martin Dvořák, Statutární město Brno

Vazba: Autor díla

Vazba
autor_díla
Typ
Člověk
Jméno
Autor díla
Popis
Autor daného díla dle § 5 zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon.
Příklad
František Svoboda

Vazba: Vykonavatel majetkových práv autorských u autorského díla

Vazba
vykonavatel_autorské_dílo
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Vykonavatel majetkových práv autorských u autorského díla, které není originální databází
Popis
Vykonavatele majetkových práv autorských daného/daných díla/děl. Typicky se bude jednat o zaměstnavatele autora (§ 58 zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon).
Příklad
Univerzita Karlova

Vazba: Autor originální databáze

Vazba
autor_originální_databáze
Typ
Člověk
Jméno
Autor originální databáze
Popis
Autor dané originální databáze dle § 5 zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon.
Příklad
František Novák

Vazba: Vykonavatel majetkových práv autorských u originální databáze

Vazba
vykonavatel_originální_databáze
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Vykonavatel majetkových práv autorských u originální databáze
Popis
Vykonavatele majetkových práv autorských dané originální databáze. Typicky se bude jednat o zaměstnavatele autora (§ 58 zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon).
Příklad
Masarykova univerzita

Vazba: Pořizovatel databáze

Vazba
pořizovatel_databáze
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Pořizovatel databáze
Popis
Pořizovatel dané databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon.
Příklad
František Novotný

Vazba: Správce osobních údajů

Vazba
správce_osobních_údajů
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Správce osobních údajů
Popis
Správce daných osobních údajů dle čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
Příklad
Mendelova univerzita v Brně

Vazba: Zpracovatel osobních údajů

Vazba
zpracovatel_osobních_údajů
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Zpracovatel osobních údajů
Popis
Zpracovatel daných osobních údajů dle čl. 4 odst. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
Příklad
Firma, která se zabývá zpracováním osobních údajů.

Vazba: Typ média

Vazba
typ_média
Typ
Typ média
Jméno
Typ média
Popis
Číselník pro typy médií vycházející ze specifikace číselníku typu médií. V příkladu je uvedena reprezentace typu média pro soubor tiff.
Příklad
http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff

Vazba: Podmínky užití

Vazba
podmínky_užití
Typ
Podmínky užití
Jméno
Podmínky užití
Popis
Možnosti podmínek užití a jejich identifikátory.

Podmínky užití

Tato třída reprezentuje podmínky užití pro daný digitální objekt. Při stanovování podmínek užití digitálních objektů se lze inspirovat návodem pro stanovení podmínek užití otevřených dat.

Obsahuje autorské dílo

Vlastnost
obsahuje_autorské_dílo
Typ
Boolean
Jméno
Obsahuje autorské dílo
Popis
Vyjádření, zda daný digitální objekt je či nění autorským dílem, které není originální databází.
Příklad
true

Obsahuje více autorských děl

Vlastnost
obsahuje_více_autorských_děl
Typ
Boolean
Jméno
Obsahuje více autorských děl
Popis
Vyjádření, že daný digitální objekt obsahuje více autorských děl, která nejsou originální databází. V takovém případě se má za to, že podmínky užití jednotlivých děl jsou upraveny uvnitř digitálního objektu.
Příklad
false

Licence autorského díla

Vlastnost
licence_autorského_díla
Typ
IRI
Jméno
Licence autorského díla
Popis
Licence autorského díla, které není originální databází. Při nastavení podmínek užití doporučujeme řídit se dle těchto doporučení pro Stanovení podmínek užití otevřených dat. Lze využít i vlastní licenci, která musí být uvedena odkazem na tuto licenci. Tato praxe je ale výrazně nedoporučována s ohledem na zajištění interoperability digitálních objektů.
Příklad
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Originální databáze

Vlastnost
originální_databáze
Typ
Boolean
Jméno
Originální databáze
Popis
Vyjádření, zda daný digitální objekt je či není originální (autorskoprávně chráněnou) databází.
Příklad
true

Licence originální databáze

Vlastnost
licence_originální_databáze
Typ
IRI
Jméno
Licence originální databáze
Popis
Licence originální databáze. Při nastavení podmínek užití doporučujeme řídit se dle těchto doporučení pro Stanovení podmínek užití otevřených dat. Lze využít i vlastní licenci, která musí být uvedena odkazem na tuto licenci. Tato praxe je ale výrazně nedoporučována s ohledem na zajištění interoperability digitálních objektů.
Příklad
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze

Vlastnost
ochrana_zvláštními_právy_pořizovatele_databáze
Typ
Boolean
Jméno
Databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze
Popis
Vyjádření, zda daný digitální objekt je či není chráněn zvláštními právy pořizovatele databáze.
Příklad
true

Licence pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze

Vlastnost
licence_databáze_chráněné_zvláštními_právy_pořizovatele_databáze
Typ
IRI
Jméno
Licence pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze
Popis
Licence pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze. Při nastavení podmínek užití doporučujeme řídit se dle těchto doporučení pro Stanovení podmínek užití otevřených dat. Lze využít i vlastní licenci, která musí být uvedena odkazem na tuto licenci. Tato praxe je ale výrazně nedoporučována s ohledem na zajištění interoperability digitálních objektů.
Příklad
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Obsahuje osobní údaje

Vlastnost
obsahuje_osobní_údaje
Typ
Boolean
Jméno
Obsahuje osobní údaje
Popis
Vyjádření, zda daný digitální objekt obsahuje či neobsahuje osobní údaje.
Příklad
true

Příklady

V této sekci je uvedene příklad reprezantace digitálního objektu ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchý příklad digitálního objektu

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat digitální objekt s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní příklad digitálního objektu

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat digitální objekt, aby měl jeho potenciální uživatel co nejvíce informací o daném digitálním objektu (v tomto případě je popisován digitální objekt, který nepodléhá některému z ochranných režimů). Další položky lze přidávat dle potřeby.

Další příklad digitálního objektu

Příklad ukazuje, jak lze dále prezentovat digitální objekt (v tomto případě je popisovaná digitální objekt, která podléhá některým ochranným režímům). Další položky lze přidávat dle potřeby.