Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro kontakty pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátech JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]], XML [[xml]] a CSV [[rfc4180]]. Ukazuje, jak reprezentovat informace o telefonních číslech, e-mailových adresách a odkazech na webové stránky.

Přehled

Diagram datového modelu kontaktů
Diagram datového modelu kontaktů. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány vlastnosti kontaktu. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Kontakt

Kontakt na člověka či společnost. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Druh kontaktu

Vlastnost
druh
Typ
Text
Jméno
Druh kontaktu
Popis
Druh kontaktu, například Oficiální, Neformální, apod.
Příklad
Neformální

E-mail

Vlastnost
email
Typ
URL dle [[!rfc6068]].
Jméno
E-mail
Popis
Kontaktní e-mailová adresa
Příklad
mailto:otevrenadata@dia.gov.cz

Facebook

Vlastnost
facebook
Typ
Řetězec
Jméno
Účet na Facebooku
Popis
Uživatelské jméno na Facebooku.
Příklad
MinisterstvoobranyCeskerepubliky

ID datové schránky

Vlastnost
idds
Typ
Řetězec
Jméno
ID datové schránky
Popis
ID datové schránky.
Příklad
abcdef

Instagram

Vlastnost
instagram
Typ
Řetězec
Jméno
Účet na Instagramu
Popis
Uživatelské jméno na Instagramu.
Příklad
ceskystatistickyurad

Kontaktní URL

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
Adresa na webu
Popis
Webová kontaktní adresa: webová stránka či WebID.
Příklad
https://data.gov.cz/

Mobilní telefon

Vlastnost
mobil
Typ
URL dle [[!rfc3966]].
Jméno
Mobilní telefon
Popis
Telefonní číslo na mobilní telefon.
Příklad
tel:+420123456789

Telefon

Vlastnost
telefon
Typ
URL dle [[!rfc3966]].
Jméno
Telefon
Popis
Telefonní číslo na pevnou linku.
Příklad
tel:+420123456789

Twitter

Vlastnost
twitter
Typ
Řetězec
Jméno
Účet na Twitteru
Popis
Uživatelské jméno na Twitteru.
Příklad
vnitro

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Kontaktní místo
Popis
Místo, na kterém lze subjekt kontaktovat.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace kontaktů ve formátech JSON-LD [[!json-ld11]] a tedy i JSON [[!ECMA-404]], XML [[!xml]] a CSV [[!rfc4180]] a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů. Pro formáty JSON a XML jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]]. Pro formát JSON-LD [[!json-ld11]] je k dispozici kontext. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[!tabular-data-primer]].

Pokud je kontakt použit v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, například kontaktní_osoba a z názvu atributu kontaktu jejich spojením pomocí znaku podtržítka _, například kontaktní_osoba_email.

Kontaktní telefon a e-mail

V XML musí být atributy seřazeny dle specifikace. V případě kontaktu je to dle abecedy:

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje kontakt.csv, je s ním publikován i metadatový soubor kontakt.csv-metadata.json:

Jednoduchý kontakt s přidaným vlastním atributem

Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech jsou nad rámec standardu přidán atribut telegram.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr kontaktu, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML schéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Komplexní kontakt

Kontakty mohou obsahovat různé množství informací. Některé mohou být detailní.