Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro zveřejňování informací o lidech a osobách pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátech JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]], XML [[xml]] a CSV [[rfc4180]].

Přehled

Rozlišujeme člověka, tedy fyzickou osobu, a právnickou osobu. Pokud se v některé roli může vyskytovat jak právnická, tak fyzická osoba, což je častý případ, lze použít entitu Člověk či osoba dle této OFN.

Model člověka či osoby
Model člověka či osoby. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Změny od vydání

Od vydání této OFN došlo k následujícím opravám, které byly provedeny v rámci stávající verze:

2022-01-31: Podpora pro "OVM bez IČO"
Byla přidána podpora pro Orgány veřejné moci, které nemají IČO.

Specifikace

V této sekci jsou definovány vlastnosti lidí a osob. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Člověk

Člověk a jeho jméno. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Jméno

Vlastnost
jméno
Typ
Text
Jméno
Jméno
Popis
Křestní jméno.
Povinnost
Povinná
Příklad
Jakub

Příjmení

Vlastnost
příjmení
Typ
Text
Jméno
Příjmení
Popis
Příjmení.
Povinnost
Povinná
Příklad
Novák

Tituly před jménem

Vlastnost
tituly_před
Typ
Text
Jméno
Tituly před jménem
Popis
Tituly před jménem.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
RNDr.

Tituly za jménem

Vlastnost
tituly_za
Typ
Text
Jméno
Tituly za jménem
Popis
Tituly za jménem.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
Ph.D.

Celé jméno

Vlastnost
text
Typ
Text
Jméno
Celé jméno
Popis
Celé jméno jako jeden řetězec.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.

Vazba: Pohlaví

Vazba
pohlaví
Typ
Pohlaví
Jméno
Pohlaví
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro pohlaví publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/pohlaví/položky/mužské

Osoba

Právnická osoba. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

IČO

Vlastnost
ičo
Typ
Řetězec obsahující 8 číslic.
Jméno
IČO
Popis
IČO
Povinnost
Povinná pro tuzemské osoby
Příklad
00112233

Vazba: Stát registrace

Vlastnost
stát_registrace
Typ
IRI státu z evropského číselníku zemí z EU Vocabularies.
Jméno
Stát registrace
Popis
Stát registrace právnické osoby z jiné země.
Povinnost
Povinná pro zahraniční osoby.
Příklad
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/SVK

Orgán veřejné moci

Orgán veřejné moci (OVM). Je identifikován identifikátorem OVM, který je shodný s IČO, pokud ho OVM má. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

IČO

Vlastnost
ičo
Typ
Řetězec obsahující 8 číslic.
Jméno
IČO
Popis
IČO
Povinnost
Nepovinná
Příklad
00025712

Identifikátor OVM

Vlastnost
identifikátor_ovm
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor OVM
Popis
Identifikátor OVM. Pokud má OVM zároveň IČO, je shodný s IČO.
Povinnost
Povinná
Příklad
06216111

Člověk či osoba

Fyzická či právnická osoba, nebo orgán veřejné moci. Cílem existence této třídy je sjednotit způsob, jakým se reprezentuje případ, kdy se v datech může ve stejné roli vyskytnout jak právnická, tak fyzická osoba, nebo orgán veřejné moci. Příkladem může být provozovatel akce.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace lidí a osob ve formátech JSON-LD [[!json-ld11]] a tedy i JSON [[!ECMA-404]], XML [[!xml]] a CSV [[!rfc4180]] a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů. Pro formáty JSON a XML jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]]. Pro formát JSON-LD [[!json-ld11]] je k dispozici kontext. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[!tabular-data-primer]].

Pokud je kontakt použit v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, například kontaktní_osoba a z názvu atributu člověka jejich spojením pomocí znaku podtržítka _, například kontaktní_osoba_příjmení.

Člověk

Úplný příklad jména člověka.

K souboru CSV je potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Člověk s přidaným vlastním atributem

Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech jsou nad rámec standardu přidán atribut poznámka.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr kontaktu, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML schéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Osoba

Příklad identifikace tuzemské právnické osoby.

K souboru CSV je potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Zahraniční osoba s přidaným vlastním atributem

Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech jsou nad rámec standardu přidán atribut poznámka. Také je ukázán příklad identifikace právnické osoby z jiné země.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr kontaktu, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML schéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Člověk či osoba

Příklad identifikace člověka tam, kde se může vyskytnout i právnická osoba. Pro formáty JSON a XML jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[!json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]].

K souboru CSV je potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Orgán veřejné moci

Příklad identifikace orgánu veřejné moci.

K souboru CSV je potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]: