Abstrakt

Tento dokument popisuje způsob publikace propojených dat s časovou složkou v rámci veřejné správy České republiky. Dokument předpokládá znalost otevřené normální formy Propojená data, navazuje na ni a rozšiřuje ji.

V první části dokumentu je popsán princip tvorby identifikátorů pro propojená data s časovou složkou. V části druhé pak způsob přístupu k těmto datům.

Úvod

Propojená data se často v čase mění a vyvíjejí, přesto je třeba zaznamenat, které datové entity jsou časovými verzemi jedné v čase se měnící datové entity. Příkladem může být konkrétní adresní místo Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), např.

které identifikuje datovou entitu obce Hněvotín, jejíž atributy se mohou v čase měnit. Proto dereferencováním uvedené IRI v určitém čase můžeme získat jiný obsah, než v čase jiném. Analogicky bychom si však mohli představit IRI podobnou (uvedený příklad je fiktivní) která by mohla identifikovat konkrétní verzi záznamu o daném adresním místě platnou k 1.12.2018. Dereferencováním takové IRI bychom měli v každém časovém okamžiku získat stejný obsah.

Identifikace propojených dat s časovou složkou

Tento dokument předpokládá rozdělení datových entity na dva typy, jejichž příklady byly uvedeny výše:

Je-li identifikátor PDE tvaru http(s)://<doména>/<cesta>/<identifikátor>, potom jeho verze (VPDE) je tvaru http(s)://<doména>/<cesta>/<identifikátor>/verze/<identifikátor-verze>, kde <identifikátor-verze> je identifikátorem konkrétní verze PDE. Při tvorbě identifikátorů datových entity je třeba rozhodnout

  1. které datové entity jsou proměnné a které neměnné.
  2. jak budou vytvářeny identifikátory verzí. Vhodným identifikátorem verze je časový údaj, v takovém případě je třeba zvolit navíc jeho granularitu. Granularitu volíme dle četnosti změn, které mění danou PDE.

Přístup k propojeným datům s časovou složkou