Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o úkonech z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Objekt nebo subjekt údajů. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Objekt nebo subjekt údajů

Popis
Objekt práva nebo subjekt práva o němž jsou vedeny nebo vytvářeny údaje v rámci agendy.
Význam
Typ Objekt nebo subjekt údajů je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Objekt nebo subjekt údajů.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+-[0-9]+$
Popis
Unikátní kód objektu nebo subjektu údajů sestávající z kódu agendy, v rámci které jsou údaje o objektu nebo subjektu údajů vedeny, a z unikátního čísla subjektu nebo objektu v rámci této agendy.
Příklad
"101-1"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód objektu nebo subjektu údajů následovně:

Objekt nebo subjekt údajůMá kód objektu nebo subjektu údajů

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenování objektu nebo subjektu údajů, které je v rámci agendy používáno.
Příklad
{"cs":"Obyvatel"}
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název objektu nebo subjektu údajů následovně:

Objekt nebo subjekt údajůMá název objektu nebo subjektu údajů

Vlastnost popis
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Slovní vymezení významu objektu nebo subjektu údajů.
Příklad
{"cs":"Údaje osoby ROB"}
Význam

Vlastnost popis je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis objektu nebo subjektu údajů následovně:

Objekt nebo subjekt údajůMá popis objektu nebo subjektu údajů

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Ustanovení právního předpisu, které vymezuje objekt nebo subjekt údajů.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vymezen ustanovením vymezujícím objekt nebo subjekt údajů následovně:

Objekt nebo subjekt údajůJe vymezen ustanovením vymezujícím objekt nebo subjekt údajůUstanovení právního předpisu

Vlastnost agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Přiřazuje subjektu nebo objektu údajů agendu v níž jsou údaje sdružené v subjektu nebo objektu údajů vedeny nebo vytvářeny. Subjekt nebo objekt údajů je veden nebo vytvářen v právě jedné agendě. V jedné agendě může být vedeno nebo vytvářeno více různých subjektů nebo objektů údajů.
Příklad
"agenda/A101"
Význam

Vlastnost agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Sdružuje údaje vedené nebo vytvářené v rámci agendy následovně:

Objekt nebo subjekt údajůSdružuje údaje vedené nebo vytvářené v rámci agendyAgenda

Vlastnost údaje
Typ
seznam prvků dle datové struktury Údaj
Popis
Přiřazuje údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy k příslušnému objektu nebo subjektu údajů, který jej sdružuje. V jednom objektu nebo subjektu údajů může být sdruženo více údajů. Jeden údaj patří k právě jednomu subjektu nebo objektu údajů.
Příklad
viz Údaj
Význam

Vlastnost údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má údaj následovně:

Objekt nebo subjekt údajůMá údajÚdaj

Údaj

Popis
Údaj vedený v základních registrech nebo v jiných agendových informačních systémech zpřístupněný prostřednictvím informačního systému základních registrů nebo referenčních rozhraní pro výkon agend. Nejedná se o specifikaci hodnoty konkrétního objektu či subjektu údajů, ale o specifikaci na úrovni typu údaje vedeného o objektu či subjektu údajů.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Údaj je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Údaj.
Vlastnost kód-údaje
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+$
Popis
Unikátní kód údaje sestávající z kódu objektu či subjektu údajů sdružujícího údaj a unikátního čísla údaje v rámci objektu či subjektu údajů.
Příklad
"101-1-1"
Význam

Vlastnost kód-údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód údaje následovně:

ÚdajMá kód údaje

Vlastnost název-údaje
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenování údaje, které je v rámci agendy používáno.
Příklad
{"cs":"Příjmení"}
Význam

Vlastnost název-údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název údaje následovně:

ÚdajMá název údaje

Vlastnost popis-údaje
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Slovní vymezení významu údaje.
Příklad
{"cs":"Příjmení"}
Význam

Vlastnost popis-údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis údaje následovně:

ÚdajMá popis údaje

Vlastnost typ-údaje
Typ
Řetězec
Popis
Určuje, zda se jedná o referenční nebo nereferenční údaj. Referenční údaje jsou údaje vedené v základních registrech.
Příklad
"REFERENCNI"
Význam

Vlastnost typ-údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ údaje následovně:

ÚdajMá typ údaje

Vlastnost ustanovení-údaje
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Ustanovení právního předpisu, které vymezuje údaj.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost ustanovení-údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vymezen ustanovením vymezujícím údaj následovně:

ÚdajJe vymezen ustanovením vymezujícím údajUstanovení právního předpisu

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 18 odst. 1 písm. a zákona č. 111/2009 Sb. - o základních registrech"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Objekt nebo subjekt údajů

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Objekt nebo subjekt údajů. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Objekt nebo subjekt údajů, pro které jejich vlastnost Má kód objektu nebo subjektu údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Objekt nebo subjekt údajů, pro které jejich vlastnost Má název objektu nebo subjektu údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Objekt nebo subjekt údajů, pro které jejich vlastnost Má popis objektu nebo subjektu údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Objekt nebo subjekt údajů, pro které jejich vlastnost Sdružuje údaje vedené nebo vytvářené v rámci agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Údaj

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Údaj. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Údaj, pro které jejich vlastnost Má kód údaje nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Údaj, pro které jejich vlastnost Má název údaje nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Údaj, pro které jejich vlastnost Má popis údaje nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Údaj, pro které jejich vlastnost Má typ údaje nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Údaj, pro které jejich vlastnost Má údaj nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.