Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o úkonech z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Úkon. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Úkon

Popis
Úkon orgánu veřejné moci vykonávaný v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci. Úkon na žádost je v naprosté většině případů totožný se službou veřejné správy, kdy konkrétní úředník umožňuje či pomáhá konkrétnímu občanovi vypořádat jeho práva nebo povinnosti dané právními předpisy. V rámci veřejné moci však existují i výjimky, kdy úkony na žádost nejsou službami veřejné správy (nejsou poskytovány a realizovány veřejnou správou), např. individuální veřejné služby v rámci moci soudní.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Úkon je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Úkon.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^U[0-9]+$
Popis
Jedinečný identifikátor úkonu. Jedná se o referenční údaj.
Příklad
"U61"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor úkonu následovně:

ÚkonMá identifikátor úkonu

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenování úkonu.
Příklad
{"cs":"Řízení o přestupcích"}
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název úkonu následovně:

ÚkonMá název úkonu

Vlastnost popis
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Slovní popis významu úkonu. Vysvětluje smysl úkonu, aby byl jasný pro poskytovatele.
Příklad
{"cs":"Jde o druh správního řízení, ve kterém věcně a místně příslušné správní orgány na základě zákona rozhodují o vině a správním trestu za přestupek. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin."}
Význam

Vlastnost popis je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis úkonu následovně:

ÚkonMá popis úkonu

Vlastnost agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Přiřazuje úkon do agendy, v rámci které je vykonáván. Úkon je vždy vykonáván v právě jedné agendě. V jedné agendě může být vykonáváno více úkonů.
Příklad
"agenda/A3787"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vykonáván v agendě následovně:

ÚkonJe vykonáván v agenděAgenda

Vlastnost elektronická-forma
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^elektronická-forma-úkonu/.+$
Popis
Určuje, zda má úkon i elektronickou formu. Odpovídá na otázku zda v případě, že žadatel disponuje nezbytnými prostředky elektronické komunikace/identifikace (např. datová schránka, zaručený elektronický podpis), může s těmito prostředky požádat o výkon úkonu, aniž by následně kvůli podání žádosti musel fyzicky navštívit poskytovatele.
Příklad
"elektronická-forma-úkonu/PODMINKA"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost elektronická-forma je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má elektronickou formu úkonu následovně:

ÚkonMá elektronickou formu úkonuElektronická forma úkonu

Vlastnost poskytování-úkonu
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
 • činnost : IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
 • poskytovatel : IRI dle regulárního výrazu ^(orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(kategorie-ovm/KO[0-9]+)$
Popis
Přiřazuje k úkonu způsoby jeho poskytování. Způsobů poskytování jednoho úkonu může být více.
Příklad
{"činnost":"činnost/A3787/CR43901","poskytovatel":"orgán-veřejné-moci/00007064"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost poskytování-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je poskytován následovně:

ÚkonJe poskytovánPoskytování úkonu

Vlastnost činnost
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Určuje činnost agendy, v rámci které je úkon poskytován. Znamená, že úkon je vázán na konkrétní vnitřní procesy (mj. přístupy k základním registrům) a současně se automaticky načtou poskytovatelé úkonu na žádost. Jeden úkon může být poskytován v rámci různých činností. V rámci jedné činnosti může být poskytováno více úkonů.
Příklad
"činnost/A3787/CR43901"
Význam

Vlastnost činnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je poskytován v rámci činnosti následovně:

Poskytování úkonuJe poskytován v rámci činnostiČinnost

Vlastnost poskytovatel
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^(orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(kategorie-ovm/KO[0-9]+)$
Popis
Určuje poskytovatele úkonu, kterým je vždy orgán veřejné moci nebo jejich kategorie. Jeden úkon může mít více poskytovatelů. Jeden poskytovatel může poskytovat více úkonů.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost poskytovatel je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má poskytovatele následovně:

Poskytování úkonuMá poskytovateleOrgán veřejné moci nebo kategorie

Vlastnost subjekty-využívající-úkon
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^typ-subjektu/.+$
Popis
Vymezení subjektu, který může podat žádost o výkon úkonu. Uvádí, jaké oprávněné žadatele o výkon úkonu příslušný právní předpis vymezuje.
Příklad
"typ-subjektu/PFO"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost subjekty-využívající-úkon je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je využíván subjektem následovně:

ÚkonJe využíván subjektemTyp subjektu

Vlastnost místní-příslušnost
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Určuje místní příslušnost úkonu. Jeden úkon může mít více různých místních příslušností.
Příklad
{"typ-subjektu":"typ-subjektu/PFO","typ-místní-příslušnosti":"typ-místní-příslušnosti/M_CINNOST","poskytovatel-k-místní-příslušnosti":"orgán-veřejné-moci/00025844"}
Význam

Vlastnost místní-příslušnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má místní příslušnost následovně:

ÚkonMá místní příslušnostMístní příslušnost

Vlastnost typ-subjektu
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-subjektu/.+$
Popis
Určuje, jaký typ subjektu může v daném vymezení místní příslušnosti žádat o výkon úkonu.
Příklad
"typ-subjektu/PFO"
Význam

Vlastnost typ-subjektu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je místní příslušností pro typ subjektu následovně:

Místní příslušnostJe místní příslušností pro typ subjektuTyp subjektu

Vlastnost typ-místní-příslušnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-místní-příslušnosti/.+$
Popis
Určuje typ místní příslušnosti.
Příklad
"typ-místní-příslušnosti/M_CINNOST"
Význam

Vlastnost typ-místní-příslušnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ místní příslušnosti následovně:

Místní příslušnostMá typ místní příslušnostiTyp místní příslušnosti k subjektu

Vlastnost poskytovatel-k-místní-příslušnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^(orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(kategorie-ovm/KO[0-9]+)$
Popis
Vymezuje, u jakého poskytovatele může žadatel v dané místní příslušnosti žádat o výkon úkonu.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00025844"
Význam

Vlastnost poskytovatel-k-místní-příslušnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má poskytovatele v místní příslušnosti následovně:

Místní příslušnostMá poskytovatele v místní příslušnostiOrgán veřejné moci nebo kategorie

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Vymezení ustanovení právního předpisu, na základě kterého je úkon vykonáván. Úkon může být vykonáván na základě více ustanovení.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vykonáván na základě ustanovení následovně:

ÚkonJe vykonáván na základě ustanoveníUstanovení právního předpisu

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 100 zákona č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

 • Úkon (l-sgov-sbírka-111-2009-pojem:úkon)
  Popis
  Úkon orgánu veřejné moci vykonávaný v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci. Úkon na žádost je v naprosté většině případů totožný se službou veřejné správy, kdy konkrétní úředník umožňuje či pomáhá konkrétnímu občanovi vypořádat jeho práva nebo povinnosti dané právními předpisy. V rámci veřejné moci však existují i výjimky, kdy úkony na žádost nejsou službami veřejné správy (nejsou poskytovány a realizovány veřejnou správou), např. individuální veřejné služby v rámci moci soudní.
  Příklad
  https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/úkon/U61
 • Ustanovení právního předpisu (l-sgov-sbírka-111-2009-pojem:ustanovení-právního-předpisu)
  Popis
  Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Úkon

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Úkon. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Má identifikátor úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Má název úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Má popis úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Je vykonáván v agendě nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Má elektronickou formu úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon, pro které jejich vlastnost Je využíván subjektem nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Poskytování úkonu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Poskytování úkonu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Poskytování úkonu, pro které jejich vlastnost Je poskytován v rámci činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Poskytování úkonu, pro které jejich vlastnost Má poskytovatele nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Poskytování úkonu, pro které jejich vlastnost Je poskytován nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Místní příslušnost

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Místní příslušnost. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost, pro které jejich vlastnost Je místní příslušností pro typ subjektu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost, pro které jejich vlastnost Má typ místní příslušnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost, pro které jejich vlastnost Má poskytovatele v místní příslušnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost, pro které jejich vlastnost Má místní příslušnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Je vykonáván na základě ustanovení nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.