Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování číselníku typů datových schránek z Registru práv a povinností v podobě otevřených dat. Norma specifikuje způsob publikace ve formátu JSON-LD. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem položek číselníku CHYBA: I/O error reported by XML parser processing https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/sparql?query=PREFIX%20skos%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0A%0ACONSTRUCT%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Chttps%3A%2F%2Frpp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fzdroj%2F%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk%2Ftypy-datov%C3%BDch-schr%C3%A1nek%3E%20skos%3AprefLabel%20%3FprefLabel%20.%0A%20%20FILTER(LANG(%3FprefLabel)%20%3D%20%22cs%22)%0A%7D&output=application%2Frdf%2Bxml: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target V sémantickém slovníku pojmů odpovídá prvek typu https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/číselník/typy-datových-schránek, jehož definici se nepodařilo načíst. odpovídajících datové struktuře Typ datové schránky. Položky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Typ datové schránky

Popis
Typ datové schránky z číselníku typů datových schránek.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Typ datové schránky je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Typ datové schránky.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Jedinečný kód typu datové schránky.
Příklad
"OVM"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód typu datové schránky následovně:

Typ datové schránkyMá kód typu datové schránky

Vlastnost popis
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Slovní popis typu datové schránky. Je používán též jako pojmenování typu datové schránky.
Příklad
{"cs":"DS orgánu veřejné moci"}
Význam

Vlastnost popis je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis typu datové schránky následovně:

Typ datové schránkyMá popis typu datové schránky

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Typ datové schránky

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Typ datové schránky. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Typ datové schránky, pro které jejich vlastnost Má kód typu datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Typ datové schránky, pro které jejich vlastnost Má popis typu datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.