Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování číselníku typů rozhodnutí o schválení předání působnosti z Registru práv a povinností v podobě otevřených dat. Norma specifikuje způsob publikace ve formátu JSON-LD. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem položek číselníku CHYBA: I/O error reported by XML parser processing https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/sparql?query=PREFIX%20skos%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0A%0ACONSTRUCT%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Chttps%3A%2F%2Frpp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fzdroj%2F%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk%2Ftypy-rozhodnut%C3%AD-o-schv%C3%A1len%C3%AD-p%C5%99ed%C3%A1n%C3%AD-p%C5%AFsobnosti%3E%20skos%3AprefLabel%20%3FprefLabel%20.%0A%20%20FILTER(LANG(%3FprefLabel)%20%3D%20%22cs%22)%0A%7D&output=application%2Frdf%2Bxml: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target V sémantickém slovníku pojmů odpovídá prvek typu https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/číselník/typy-rozhodnutí-o-schválení-předání-působnosti, jehož definici se nepodařilo načíst. odpovídajících datové struktuře Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti. Položky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti

Popis
Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti z číselníku typů rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Význam
Typ Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Jedinečný kód typu rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Příklad
"KRAJ"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód typu rozhodnutí o schválení předání působnosti následovně:

Typ rozhodnutí o schválení předání působnostiMá kód typu rozhodnutí o schválení předání působnosti

Vlastnost popis
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Slovní popis typu rozhodnutí o schválení předání působnosti. Je používán též jako pojmenování typu rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Příklad
{"cs":"Krajského úřadu"}
Význam

Vlastnost popis je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis typu rozhodnutí o schválení předání působnosti následovně:

Typ rozhodnutí o schválení předání působnostiMá popis typu rozhodnutí o schválení předání působnosti

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti, pro které jejich vlastnost Má kód typu rozhodnutí o schválení předání působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Typ rozhodnutí o schválení předání působnosti, pro které jejich vlastnost Má popis typu rozhodnutí o schválení předání působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.