Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o informačních systémech veřejné správy z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Informační systém veřejné správy. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Informační systém veřejné správy

Popis
Informačním systémem veřejné správy funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Informační systém veřejné správy je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Informační systém veřejné správy.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+$
Popis
Unikátní identifikační kód v systému, který přiděluje Ministerstvo informatiky (tento údaj nezapisuje správce); přidělován je každému ISVS. Jedná se o bezvýznamový identifikátor ve formátu celého čísla.
Příklad
"8005"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor následovně:

Informační systém veřejné správyMá identifikátor

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Název ISVS, který používá správce daného systému.
Příklad
{"cs":"GINIS"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název následovně:

Informační systém veřejné správyMá název

Vlastnost verze
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+$
Popis
Verze daného ISVS, odpovídající aktuálnímu zápisu v IS o ISVS.
Příklad
"1"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost verze je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má verzi následovně:

Informační systém veřejné správyMá verzi

Vlastnost webová-aplikace
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
URL adresa, kde je dostupná webová aplikace. Pro jeden ISVS může být uvedeno více webových aplikací.
Příklad
"https://www.ginis.cz"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost webová-aplikace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má URL webové aplikace následovně:

Informační systém veřejné správyMá URL webové aplikace

Vlastnost dokumentace
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
URL adresa, na které je dostupná uživatelská dokumentace webové aplikace.
Příklad
"https://www.ginis.cz/dokumentace"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost dokumentace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má URL dokumentace webové aplikace následovně:

Informační systém veřejné správyMá URL dokumentace webové aplikace

Vlastnost datum-zápisu
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum zápisu ISVS. Odpovídá datu jeho prvního zveřejnění v IS o ISVS.
Příklad
"2018-09-24"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datum-zápisu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zápisu následovně:

Informační systém veřejné správyMá datum zápisu

Vlastnost datum-aktualizace
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum zápisu ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum změny ISVS v rámci IS o ISVS.
Příklad
"2018-09-24"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datum-aktualizace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost od data následovně:

Informační systém veřejné správyMá platnost od data

Vlastnost datum-zániku
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum ukončení platnosti zápisu ISVS v rámci IS o ISVS. Tento údaj může být datem ukončení provozu ISVS.
Příklad
"2020-31-12"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datum-zániku je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost do data následovně:

Informační systém veřejné správyMá platnost do data

Vlastnost charakteristika
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Stručný popis, charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS.
Příklad
"spisová služba, ekonomika, registry a správní agendy"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost charakteristika je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má charakteristiku následovně:

Informační systém veřejné správyMá charakteristiku

Vlastnost komentář
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Další informace, které správce ISVS potřebuje uvést k danému ISVS. V případě, že došlo k ukončení činnosti ISVS, se v této položce uvede důvod ukončení činnosti.
Příklad
"zrevidovat údaje ISVS"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost komentář je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má komentář následovně:

Informační systém veřejné správyMá komentář

Vlastnost kategorie
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-informačního-systému/KAT_[0-9]+$
Popis
Označení kategorie, do které daný ISVS spadá (kategorie pro oblasti použití ISVS).
Příklad
"kategorie-informačního-systému/KAT_98"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kategorie je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Spadá do kategorie následovně:

Informační systém veřejné správySpadá do kategorieKategorie informačních systémů veřejné správy

Vlastnost správa
Typ
prvek sestávající z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Správa informačního systému veřejné správy spravovaného státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků. Správcem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá.
Příklad
{"ovm-správce":"orgán-veřejné-moci/00253936","email-správce":"sw@mufrlazne.cz"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost správa je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je spravován následovně:

Informační systém veřejné správyJe spravovánSpráva informačního systému veřejné správy

Vlastnost ovm-správce
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}$
Popis
Správcem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00253936"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ovm-správce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má správce následovně:

Správa informačního systému veřejné správyMá správceSprávce informačního systému veřejné správy

Vlastnost email-správce
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Kontaktní e-mail orgánu veřejné správy, který je správcem ISVS (například adresa elektronické podatelny).
Příklad
"sw@mufrlazne.cz"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost email-správce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má email správce následovně:

Správa informačního systému veřejné správyMá email správce

Vlastnost provoz
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Provoz informačního systému veřejné správy spravovaného státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků. Provozovatelem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje.
Příklad
{"ovm-provozovatel":"orgán-veřejné-moci/72054506","email-provozovatele":"provozovatel@email.cz"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost provoz je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je provozován následovně:

Informační systém veřejné správyJe provozovánProvoz informačního systému veřejné správy

Vlastnost ovm-provozovatel
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}$
Popis
Provozovatelem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/72054506"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ovm-provozovatel je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má provozovatele následovně:

Provoz informačního systému veřejné správyMá provozovateleProvozovatel informačního systému veřejné správy

Vlastnost ros-provozovatel
Typ
prvek sestávající z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Provozovatelem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje.
Příklad
{"ičo":"00234737","název-provozovatele":"Obec Olovnice","adresa-provozovatele":{"id":"https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/22305190","kód":"22305190"},"adresa-provozovatele-txt":"Před dubem 5, Olovnice","datové-schránky-provozovatele":[{"type":"datová-schránka","id":"datová-schránka/0abcdef","typ-ds":"typ-datové-schránky/OVM","identifikátor-ds":"0abcdef"}]}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ros-provozovatel je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má provozovatele následovně:

Provoz informačního systému veřejné správyMá provozovateleProvozovatel informačního systému veřejné správy

Vlastnost ičo
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Identifikační číslo osoby. Jedná se o refrenční údaj.
Příklad
"00234737"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ičo je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikační číslo osoby následovně:

OsobaMá identifikační číslo osoby

Vlastnost název-provozovatele
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenovává osobu názvem, který je jejím oficiálním pojmenováním. Jedná se o referenční údaj.
Příklad
{"cs":"Obec Olovnice"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název-provozovatele je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení osoby následovně:

OsobaMá obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení osoby

Vlastnost adresa-provozovatele
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-provozovatele je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu sídla osoby následovně:

OsobaMá adresu sídla osobyAdresní místo

Vlastnost adresa-provozovatele-txt
Typ
Řetězec
Popis
Adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace
Příklad
"Před dubem 5, Olovnice"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-provozovatele-txt je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu sídla osoby neevidovanou v RÚIAN následovně:

OsobaMá adresu sídla osoby neevidovanou v RÚIAN

Vlastnost datové-schránky-provozovatele
Typ
seznam prvků dle datové struktury Datová schránka
Popis
Datová schránka osoby evidovaná v Registru osob.
Příklad
viz Datová schránka
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datové-schránky-provozovatele je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datovou schránku osoby následovně:

OsobaMá datovou schránku osobyDatová schránka

Vlastnost email-provozovatele
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Kontaktní e-mail subjektu, který je provozovatelem ISVS. Tato položka musí být vyplněna v případě, že správce ISVS není jeho provozovatelem
Příklad
"sw@mufrlazne.cz"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost email-provozovatele je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má email provozovatele následovně:

Provoz informačního systému veřejné správyMá email provozovatele

Vlastnost email-informace
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Elektronická poštovní adresa, na které lze žádat o informace o informačním systému veřejné správy.
Příklad
"informace@informace.cz"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost email-informace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má email pro informace následovně:

Informační systém veřejné správyMá email pro informace

Vlastnost celkové-náklady
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+$
Popis
Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) - celkové náklady na pořízení ISVS (definice, tvorba, implementace).
Příklad
"3978000"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost celkové-náklady je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má celkové náklady následovně:

Informační systém veřejné správyMá celkové náklady

Vlastnost roční-náklady
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]+$
Popis
Hrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) -náklady na údržbu a provoz ISVS za minulý kalendářní rok vzhledem k datu vložení údajů o ISVS do IS o ISVS.
Příklad
"447000"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost roční-náklady je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má roční náklady následovně:

Informační systém veřejné správyMá roční náklady

Vlastnost poznámka-náklady
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Tato položka může obsahovat další poznámku správce ISVS k metodě výpočtu odhadů finanční náročnosti, případně k rozsáhlosti ISVS (počet záznamů vedených v ISVS nebo počet uživatelů). Tyto informace slouží pro lepší porovnatelnost nákladů na podobné ISVS
Příklad
"metoda výpočtu: abc"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost poznámka-náklady je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má poznámku k nákladům následovně:

Informační systém veřejné správyMá poznámku k nákladům

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Právní předpis (předpisy), na základě kterého je ISVS veden a který případně upravuje provozování a náležitosti informačního systému, pokud takový právní předpis existuje. Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních předpisů.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má legislativní rámec následovně:

Informační systém veřejné správyMá legislativní rámecUstanovení právního předpisu

Vlastnost seznam-certifikací
Typ
seznam prvků dle datové struktury Certifikace
Popis
Má certifikaci informačního systému veřejné správy
Příklad
viz Certifikace
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost seznam-certifikací je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má certifikaci následovně:

Informační systém veřejné správyMá certifikaciCertifikace

Vlastnost subsystémy
Typ
seznam prvků dle datové struktury Subsystém
Popis
Má subsystém informačního systému veřejné správy
Příklad
viz Subsystém
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost subsystémy je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má subsystém následovně:

Informační systém veřejné správyMá subsystémSubsystém

Datová schránka

Popis
Datová schránka tak, jak je definována v zákoně č. 300/2008 Sb.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Datová schránka je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Datová schránka.
Vlastnost typ-ds
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-datové-schránky/[A-Z]+$
Popis
Určuje typ datové schránky z číselníku typů datových schránek.
Příklad
"typ-datové-schránky/OVM"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost typ-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ datové schránky následovně:

Datová schránkaMá typ datové schránkyTyp datové schránky

Vlastnost identifikátor-ds
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9a-z]{7}$
Popis
Jednoznačný identifikátor datové schránky.
Příklad
"6bnaawp"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor datové schránky následovně:

Datová schránkaMá identifikátor datové schránky

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 1 Odst. 1 Pism. i) zákon Zákon o základních registrech č. 111"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Certifikace

Popis
Např. informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace, akreditace apod., kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Certifikace je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Certifikace.
Vlastnost datum-certifikace
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum provedení certifikace ISVS.
Příklad
"2018-12-12"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datum-certifikace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum certifikace následovně:

CertifikaceMá datum certifikace

Vlastnost typ-certifikace
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-certifikace-informačního-systému/CERT_[0-9]+$
Popis
Má typ certifikace informačního systému
Příklad
"typ-certifikace-informačního-systému/CERT_21"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost typ-certifikace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ certifikace následovně:

CertifikaceMá typ certifikaceTyp certifikace

Subsystém

Popis
Subsystém ISVS. Jeden ISVS může obsahovat více subsystémů.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Subsystém je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Subsystém.
Vlastnost název-subsystému
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.*$
Popis
Krátký popis implementovaného subsystému.
Příklad
"Správa"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název-subsystému je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název subsystému následovně:

SubsystémMá název subsystému

Adresní místo

Popis
Adresní místo je takovým místem v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Adresní místo je základním územním prvekem vedeným v Registru územní identifikace.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Adresní místo je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Adresní místo.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Kód adresního místa je identifikačním údajem adresního místa vedeným v Registru územní identifikace.
Příklad
"22305190"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód adresního místa následovně:

Adresní místoMá kód adresního místa

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Informační systém veřejné správy

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Informační systém veřejné správy. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má identifikátor nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má název nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má verzi nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má URL webové aplikace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má URL dokumentace webové aplikace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má datum zápisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má platnost od data nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má platnost do data nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má charakteristiku nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má komentář nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Spadá do kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má správce nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má email správce nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má email pro informace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má celkové náklady nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má roční náklady nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Informační systém veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má poznámku k nákladům nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Provoz informačního systému veřejné správy

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Provoz informačního systému veřejné správy. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má provozovatele nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má identifikační číslo osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má adresu sídla osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má adresu sídla osoby neevidovanou v RÚIAN nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má datovou schránku osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má email provozovatele nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Provoz informačního systému veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je provozován nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Datová schránka

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Datová schránka. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má typ datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má identifikátor datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má datovou schránku osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má legislativní rámec nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Certifikace

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Certifikace. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Certifikace, pro které jejich vlastnost Má datum certifikace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Certifikace, pro které jejich vlastnost Má typ certifikace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Certifikace, pro které jejich vlastnost Má certifikaci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Subsystém

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Subsystém. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Subsystém, pro které jejich vlastnost Má název subsystému nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Subsystém, pro které jejich vlastnost Má subsystém nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.