Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o kategoriích soukromoprávních uživatelů údajů z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů

Popis
Kategorií soukromoprávních uživatelů údajů se rozumí skupina soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů.
Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Jednoznačně pojmenovává kategorii, ale není použit jako její identifikátor. Název kategorie je referenční údaj.
Příklad
{"cs":"Pojišťovny"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název kategorie následovně:

KategorieMá název kategorie

Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^KU[0-9]+$
Popis
Identifikátor kategorie jednoznačně identifikuje kategorii mezi všemi kategoriemi. Identifikátor kategorie je referenční údaj.
Příklad
"KU4"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor kategorie následovně:

KategorieMá identifikátor kategorie

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Určuje právní předpis a jeho ustanovení, které vymezuje danou kategorii.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vymezena ustanovením následovně:

KategorieJe vymezena ustanovenímUstanovení právního předpisu

Vlastnost ohlašovatel
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje ústřední správní úřad (orgán veřejné moci), který ohlašuje kategorii.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/48136450"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ohlašovatel je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Ohlašuje kategorii následovně:

Ústřední správní úřadOhlašuje kategoriiKategorie

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 129 zákona č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů, pro které jejich vlastnost Má název kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů, pro které jejich vlastnost Má identifikátor kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Kategorie soukromoprávních uživatelů údajů, pro které jejich vlastnost Ohlašuje kategorii nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Je vymezena ustanovením nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.