Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o oprávněních k přístupu k údajům z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Oprávnění k přístupu k údajům. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Oprávnění k přístupu k údajům

Popis
Oprávnění fyzické osoby čerpat při výkonu agendy údaje v základních registrech nebo údaje v agendových informačních systémech vedené v jiné agendě. První agendu nazýváme čerpající, druhou poskytující. Oprávnění není definováno pro konkrétní fyzickou osobu ale pro roli.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Oprávnění k přístupu k údajům je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Oprávnění k přístupu k údajům.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^A[0-9]+-A[0-9]+-[0-9]+$
Popis
Unikátní kód oprávnění k přístupu k údajům tvořený kódem čerpající agendy, kódem poskytující agendy a doplňujícím kódem unikátním v rámci dvojice čerpající a posyktující agendy.
Příklad
"A1046-A101-1"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód oprávnění k přístupu k údajům následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmMá kód oprávnění k přístupu k údajům

Vlastnost poskytující-agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Propojuje oprávnění s agendou poskytující údaje. Oprávnění má přiřazenu právě jednu agendu poskytující údaje. Agenda může být poskytující agendou pro více oprávnění.
Příklad
"agenda/A101"
Význam

Vlastnost poskytující-agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Čerpá údaje z agendy následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmČerpá údaje z agendyAgenda

Vlastnost čerpající-agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Propojuje oprávnění s agendou čerpající údaje. Oprávnění má přiřazenu právě jednu agendu čerpající údaje. Agenda může být čerpající agendou pro více oprávnění.
Příklad
"agenda/A1046"
Význam

Vlastnost čerpající-agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Poskytuje údaje agendě následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmPoskytuje údaje agenděAgenda

Vlastnost údaje
Typ
seznam prvků dle datové struktury Oprávnění k přístupu k údaji
Popis
Určuje údaj, který je roli zpřístupněn v rámci oprávnění, a úroveň přístupu k údaji v rámci oprávnění. V rámci oprávnění může být zpřístupněno více údajů. Jeden údaj může být zpřístupněn různými oprávněními.
Příklad
viz Oprávnění k přístupu k údaji
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost údaje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Zahrnuje oprávnění k přístupu k údaji následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmZahrnuje oprávnění k přístupu k údajiOprávnění k přístupu k údaji

Vlastnost role
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^role/A[0-9]+/CR[0-9]+/(([0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(KO[0-9]+)|(KU[0-9]+))$
Popis
Určuje roli, pro kterou je oprávnění k přístupu k údajům definováno. Oprávnění k přístupu k údajům může být definováno pro více rolí. Jedna role může mít definováno více oprávnění.
Příklad
"role/A1046/CR6072/66003008"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost role je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je oprávněním pro roli následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmJe oprávněním pro roliRole

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Určuje právní předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě jsou údaje v rámci oprávnění k přístupu k údajům zpřístupněny.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Zpřístupňuje údaje na základě ustanovení následovně:

Oprávnění k přístupu k údajůmZpřístupňuje údaje na základě ustanoveníUstanovení právního předpisu

Oprávnění k přístupu k údaji

Popis
Oprávnění k přístupu k jednomu údaji definované v rámci oprávnění role k přístupu údajům z poskytující agendy.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Oprávnění k přístupu k údaji je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Oprávnění k přístupu k údaji.
Vlastnost úroveň-přístupu
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^(R|W|RH)$
Popis
Úroveň, na které mohou dané role k údaji v rámci oprávnění přistupovat. R = čtení, RH = čtení s historií, W = zápis.
Příklad
"R"
Význam

Vlastnost úroveň-přístupu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úroveň přístupu následovně:

Oprávnění k přístupu k údajiMá úroveň přístupu

Vlastnost údaj
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^údaj/[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+$
Popis
Určuje zpřístupněný údaj v rámci oprávnění přístupu k údaji.
Příklad
"údaj/101-1-1"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost údaj je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Zpřístupňuje údaj následovně:

Oprávnění k přístupu k údajiZpřístupňuje údajÚdaj

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 18 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb. - o základních registrech"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Oprávnění k přístupu k údajům

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Oprávnění k přístupu k údajům. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údajům, pro které jejich vlastnost Má kód oprávnění k přístupu k údajům nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údajům, pro které jejich vlastnost Čerpá údaje z agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údajům, pro které jejich vlastnost Poskytuje údaje agendě nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údajům, pro které jejich vlastnost Je oprávněním pro roli nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Oprávnění k přístupu k údaji

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Oprávnění k přístupu k údaji. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údaji, pro které jejich vlastnost Má úroveň přístupu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údaji, pro které jejich vlastnost Zpřístupňuje údaj nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Oprávnění k přístupu k údaji, pro které jejich vlastnost Zahrnuje oprávnění k přístupu k údaji nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Zpřístupňuje údaje na základě ustanovení nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.