Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o orgánech veřejné moci z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Orgán veřejné moci. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Orgán veřejné moci

Popis
Orgánem veřejné moci se rozumí státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Orgán veřejné moci je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Orgán veřejné moci.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Jednoznačný identifikátor orgánu veřejné moci v rámci všech orgánů veřejné moci. Identifikátor je referenčním údajem.
Příklad
"00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá identifikátor orgánu veřejné moci

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenovává orgán veřejné moci názvem, který je oficiálním názvem orgánu veřejné moci. Název je referenčním údajem převzatým z registru obyvatel nebo z registru osob.
Příklad
{"cs":"Ministerstvo vnitra"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá název orgánu veřejné moci

Vlastnost vnitřní-organizační-jednotka
Typ
Boolean
Popis
Údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost. Jedná se o referenční údaj.
Příklad
false
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vnitřní-organizační-jednotka je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vnitřní organizační jednotkou následovně:

Orgán veřejné mociJe vnitřní organizační jednotkou

Vlastnost ičo
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Identifikační číslo osoby orgánu veřejné moci, bylo-li přiděleno. Identifikační číslo je referenčním údajem.
Příklad
"00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ičo je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikační číslo osoby orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá identifikační číslo osoby orgánu veřejné moci

Vlastnost datové-schránky
Typ
seznam prvků dle datové struktury Datová schránka
Popis
Určuje datovou schránku orgánu veřejné moci. Datová schránka orgánu veřejné moci vedená v Registru práv a povinností je referenčním údajem a je převzata z registru obyvatel nebo registru osob. Orgán veřejné moci může mít více datových schránek a má alespoň jednu. Jedna datová schránka patří nejvýše jednomu orgánu veřejné moci.
Příklad
viz Datová schránka
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datové-schránky je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datovou schránku orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá datovou schránku orgánu veřejné mociDatová schránka

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Určuje právní předpis a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává působnost na základě ustanovení následovně:

Orgán veřejné mociVykonává působnost na základě ustanoveníUstanovení právního předpisu

Vlastnost seznam-kategorií
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Určuje orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů zařazený do kategorie.
Příklad
{"kategorie":"kategorie-ovm/KO197","zařazení-od":"2011-01-01"}
Význam

Vlastnost seznam-kategorií je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má zařazený subjekt následovně:

Zařazení do kategorieMá zařazený subjektOrgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů

Vlastnost kategorie
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-ovm/KO[0-9]+$
Popis
Určuje kategorii, do které je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů zařazen.
Příklad
"kategorie-ovm/KO197"
Význam

Vlastnost kategorie je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Zařazuje do kategorie následovně:

Zařazení do kategorieZařazuje do kategorieKategorie

Vlastnost zařazení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému byl nebo bude orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů do kategorie zařazen.
Příklad
"2011-01-01"
Význam

Vlastnost zařazení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zařazení do kategorie následovně:

Zařazení do kategorieMá datum zařazení do kategorie

Vlastnost zařazení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému byl nebo bude orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů z kategorie vyřazen.
Příklad
"2014-02-18"
Význam

Vlastnost zařazení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum vyřazení z kategorie následovně:

Zařazení do kategorieMá datum vyřazení z kategorie

Vlastnost adresa-místa-pobytu
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Adresa místa pobytu orgánu veřejné moci, pokud takovou adresu má. Adresa místa pobytu je referenční údaj. Je vyjádřena referencí do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Je převzata z registru osob nebo z registru obyvatel. Jeden orgán veřejné moci může mít nejvýše jednu adresu místa pobytu.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-místa-pobytu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu místa pobytu orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá adresu místa pobytu orgánu veřejné mociAdresní místo

Vlastnost adresa-sídla
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Adresa sídla orgánu veřejné moci, pokud takovou adresu má. Adresa sídla je referenční údaj. Je vyjádřena referencí do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Je převzata z registru osob nebo z registru obyvatel. Jeden orgán veřejné moci může mít nejvýše jednu adresu sídla.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-sídla je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu sídla orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá adresu sídla orgánu veřejné mociAdresní místo

Vlastnost osoba-v-čele
Typ
seznam prvků dle datové struktury Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci
Popis
Určuje osobu stojící v čele orgánu veřejné moci, pokud lze pro daný orgán veřejné moci takový údaj zveřejnit. Pro každý orgán veřejné moci je zveřejněna nejvýše jedna osoba.
Příklad
viz Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost osoba-v-čele je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Stojí v čele orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociStojí v čele orgánu veřejné mociOsoba stojící v čele orgánu veřejné moci

Vlastnost zahájení
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost
Příklad
"2011-01-01"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost zahájení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zahájení výkonu působnosti orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá datum zahájení výkonu působnosti orgánu veřejné moci

Vlastnost ukončení
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého orgán veřejné moci vykonává působnost
Příklad
"2018-03-14"
Význam

Vlastnost ukončení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum ukončení výkonu působnosti orgánu veřejné moci následovně:

Orgán veřejné mociMá datum ukončení výkonu působnosti orgánu veřejné moci

Vlastnost pozastavení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého má nebo měl orgán veřejné moci pozastaven výkon působnosti.
Příklad
"2011-01-01"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost pozastavení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od následovně:

Orgán veřejné mociMá pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od

Vlastnost pozastavení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého má nebo měl orgán veřejné moci pozastaven výkon působnosti.
Příklad
"2018-03-14"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost pozastavení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od následovně:

Orgán veřejné mociMá pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od

Vlastnost přerušení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého má nebo měl orgán veřejné moci přerušen výkon působnosti.
Příklad
"2011-01-01"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost přerušení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci od následovně:

Orgán veřejné mociMá přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci od

Vlastnost přerušení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého má nebo měl orgán veřejné moci přerušen výkon působnosti.
Příklad
"2018-03-14"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost přerušení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci do následovně:

Orgán veřejné mociMá přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci do

Vlastnost pracoviště-ovm
Typ
seznam prvků dle datové struktury Pracoviště
Popis
Přiřazuje orgánu veřejné moci pracoviště, na kterém vykonává úkony. K danému orgánu veřejné moci může být uvedeno více pracovišť. Jedno pracoviště patří k právě jednomu orgánu veřejné moci.
Příklad
viz Pracoviště
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost pracoviště-ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má pracoviště vykonávající úkon následovně:

Orgán veřejné mociMá pracoviště vykonávající úkonPracoviště

Vlastnost právní-forma
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^právní-forma/[0-9]$
Popis
Určuje právní formu osoby z číselníku právních forem.
Příklad
"právní-forma/325"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost právní-forma je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má právní formu osoby následovně:

OsobaMá právní formu osobyPrávní forma

Datová schránka

Popis
Datová schránka tak, jak je definována v zákoně č. 300/2008 Sb.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Datová schránka je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Datová schránka.
Vlastnost typ-ds
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-datové-schránky/[A-Z]+$
Popis
Určuje typ datové schránky z číselníku typů datových schránek.
Příklad
"typ-datové-schránky/OVM"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost typ-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ datové schránky následovně:

Datová schránkaMá typ datové schránkyTyp datové schránky

Vlastnost identifikátor-ds
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9a-z]{7}$
Popis
Jednoznačný identifikátor datové schránky.
Příklad
"6bnaawp"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor datové schránky následovně:

Datová schránkaMá identifikátor datové schránky

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci

Popis
Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci.
Vlastnost jméno
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.*$
Popis
Plné jméno osoby stojicí v čele orgánu veřejné moci převzaté z registru obyvatel.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost jméno je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má jméno a příjmení osoby stojící v čele orgánu veřejné moci následovně:

Osoba stojící v čele orgánu veřejné mociMá jméno a příjmení osoby stojící v čele orgánu veřejné moci

Pracoviště

Popis
Pracoviště, na kterém orgán veřejné moci vykonává úkony.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Pracoviště je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Pracoviště.
Vlastnost adresa-pr
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Přiřazuje pracovišti orgánu veřejné moci jeho adresu v podobě reference na adresní místo vedené v registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-pr je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu pracoviště následovně:

PracovištěMá adresu pracovištěAdresní místo

Vlastnost adresa-pr-txt
Typ
Řetězec
Popis
Adresa pracoviště orgánu veřejné moci v textové podobě v případě, že adresa není evidována v registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Příklad
"Military Road 169, Sydney, NSW 2030"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-pr-txt je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu pracoviště neevidovanou v RÚIAN následovně:

PracovištěMá adresu pracoviště neevidovanou v RÚIAN

Vlastnost stát-pr
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^stát/[0-9]+$
Popis
Přiřazuje pracovišti orgánu veřejné moci jeho stát z číselníku států.
Příklad
"stát/818"
Význam

Vlastnost stát-pr je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má stát pracoviště následovně:

PracovištěMá stát pracovištěStát

Vlastnost otevření
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému bylo nebo bude otevřeno pracoviště orgánu veřejné moci.
Příklad
"2011-01-01"
Význam

Vlastnost otevření je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum otevření pracoviště následovně:

PracovištěMá datum otevření pracoviště

Vlastnost uzavření
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému bylo nebo bude uzavřeno pracoviště orgánu veřejné moci.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost uzavření je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum uzavření pracoviště následovně:

PracovištěMá datum uzavření pracoviště

Adresní místo

Popis
Adresní místo je takovým místem v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Adresní místo je základním územním prvekem vedeným v Registru územní identifikace.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Adresní místo je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Adresní místo.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Kód adresního místa je identifikačním údajem adresního místa vedeným v Registru územní identifikace.
Příklad
"22305190"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód adresního místa následovně:

Adresní místoMá kód adresního místa

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Orgán veřejné moci

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Orgán veřejné moci. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má identifikátor orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má název orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Je vnitřní organizační jednotkou nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má identifikační číslo osoby orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má datum zahájení výkonu působnosti orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má datum ukončení výkonu působnosti orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má pozastavený výkon působnosti orgánu veřejné moci od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má přerušený výkon působnosti orgánu veřejné moci do nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Orgán veřejné moci, pro které jejich vlastnost Má právní formu osoby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Datová schránka

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Datová schránka. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má typ datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má identifikátor datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má datovou schránku orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Vykonává působnost na základě ustanovení nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Zařazení do kategorie

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Zařazení do kategorie. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Zařazuje do kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Má datum zařazení do kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Má datum vyřazení z kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Má zařazený subjekt nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Osoba stojící v čele orgánu veřejné moci, pro které jejich vlastnost Stojí v čele orgánu veřejné moci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Pracoviště

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Pracoviště. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Pracoviště, pro které jejich vlastnost Má adresu pracoviště neevidovanou v RÚIAN nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Pracoviště, pro které jejich vlastnost Má stát pracoviště nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Pracoviště, pro které jejich vlastnost Má datum otevření pracoviště nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Pracoviště, pro které jejich vlastnost Má pracoviště vykonávající úkon nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.