Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o působnosti orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů v agendách z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Působnost v agendě. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Působnost v agendě

Popis
Působnost orgánu veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů v agendě, v jejímž rámci vykonává určené činnosti a úkony.
Význam
Typ Působnost v agendě je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Působnost v agendě.
Vlastnost registrace
Typ
prvek sestávající z následujících nepovinných vlastností:
  • agenda : IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
  • ovm : IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
  • spuú : IRI dle regulárního výrazu ^soukromoprávní-uživatel-údajů/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
  • datum : Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Určuje registraci, v rámci které působnost vznikla.
Příklad
{"agenda":"agenda/A397","ovm":"orgán-veřejné-moci/00509671","datum":"2018-06-04"}
Význam

Vlastnost registrace je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vznikla v rámci registrace následovně:

Působnost v agenděVznikla v rámci registraceRegistrace pro výkon agendy

Vlastnost agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Určuje agendu, pro jejíž výkon je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů registrován. Daná registrace se týká vždy právě jedné agendy. Pro jednu agendu může být registrováno více orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů.
Příklad
"agenda/A397"
Význam

Vlastnost agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Registruje působnost v agendě následovně:

Registrace pro výkon agendyRegistruje působnost v agenděAgenda

Vlastnost ovm
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje registrovaný orgán veřejné moci nebo registrovaného soukromoprávního uživatele údajů. Daná registrace se týká vždy právě jednoho subjektu. Jeden subjekt může být registrován pro výkon více agend a ty vykonávat.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00509671"
Význam

Vlastnost ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má registrovaný subjekt následovně:

Registrace pro výkon agendyMá registrovaný subjektOrgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů

Vlastnost spuú
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^soukromoprávní-uživatel-údajů/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje registrovaný orgán veřejné moci nebo registrovaného soukromoprávního uživatele údajů. Daná registrace se týká vždy právě jednoho subjektu. Jeden subjekt může být registrován pro výkon více agend a ty vykonávat.
Příklad
"soukromoprávní-uživatel-údajů/60192402.9999"
Význam

Vlastnost spuú je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má registrovaný subjekt následovně:

Registrace pro výkon agendyMá registrovaný subjektOrgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů

Vlastnost datum
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů registrován k výkonu agendy.
Příklad
"2018-06-04"
Význam

Vlastnost datum je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum registrace následovně:

Registrace pro výkon agendyMá datum registrace

Vlastnost činnosti
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Určuje činnost, která je registrovaným orgánem veřejné moci nebo soukromoprávním uživatelem údajů v rámci působnosti vykonávána.
Příklad
"činnost/A397/CR1001"
Význam

Vlastnost činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává činnost v rámci působnosti následovně:

Působnost v agenděVykonává činnost v rámci působnostiČinnost

Vlastnost úkony
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
  • úkon : IRI dle regulárního výrazu ^úkon/U[0-9]+$
  • pracoviště : Seznam IRI dle regulárního výrazu ^pracoviště/[0-9]+$
Popis
Určuje úkon, který je registrovaným orgánem veřejné moci v rámci působnosti vykonáván, a pracoviště, na kterých orgán veřejné moci úkon vykonává.
Příklad
{"úkon":"úkon/U7","pracoviště":"pracoviště/9958"}
Význam

Vlastnost úkony je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává úkon v rámci působnosti následovně:

Působnost v agenděVykonává úkon v rámci působnostiVýkon úkonu

Vlastnost úkon
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^úkon/U[0-9]+$
Popis
Určuje úkon vykonávaný registrovaným orgánem veřejné moci v rámci působnosti v agendě. V rámci působnosti může registrovaný orgán veřejné moci vykonávat více úkonů. Jeden úkon může být vykonáván v rámci různých působností různými orgány veřejné moci.
Příklad
"úkon/U7"
Význam

Vlastnost úkon je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má vykonávaný úkon následovně:

Výkon úkonuMá vykonávaný úkonÚkon

Vlastnost pracoviště
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^pracoviště/[0-9]+$
Popis
Určuje pracoviště na kterých registrovaný orgán veřejné moci v rámci působnosti v agendě vykonává daný úkon. V rámci působnosti může registrovaný orgán veřejné moci vykonávat daný úkon na více pracovištích a na jednom pracovišti může vykonávat různé úkony.
Příklad
"pracoviště/9958"
Význam

Vlastnost pracoviště je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává úkon na pracovišti následovně:

Výkon úkonuVykonává úkon na pracovištiPracoviště

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Působnost v agendě

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Působnost v agendě. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Působnost v agendě, pro které jejich vlastnost Registruje působnost v agendě nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Působnost v agendě, pro které jejich vlastnost Má registrovaný subjekt nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Působnost v agendě, pro které jejich vlastnost Má registrovaný subjekt nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Působnost v agendě, pro které jejich vlastnost Má datum registrace nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Působnost v agendě, pro které jejich vlastnost Vykonává činnost v rámci působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Výkon úkonu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Výkon úkonu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Výkon úkonu, pro které jejich vlastnost Má vykonávaný úkon nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Výkon úkonu, pro které jejich vlastnost Vykonává úkon v rámci působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Výkon úkonu, pro které jejich vlastnost Vykonává úkon na pracovišti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.