Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o rolích z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Role. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Role

Popis
Rolí se rozumí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Role je definována jako vazba mezi činností a orgánem veřejné moci či soukromoprávního uživatele údajů, nebo jejich kategorie. Role pak určuje jaké činnosti mohou úřední osoby (jako fyzické osoby) daného orgánu veřejné moci, soukromoprávního uživatele údajů či jejich kategorie vykonávat.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Role je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Role.
Vlastnost ovm
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Přiřazuje orgánu veřejné moci, soukromoprávnímu uživateli údajů či jejich kategorii roli, která určuje souhrn oprávnění úředních osob pro výkon činnosti.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má souhrn oprávnění definovaný rolí následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieMá souhrn oprávnění definovaný rolíRole

Vlastnost spuú
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^soukromoprávní-uživatel-údajů/[0-9]{8}\.[0-9]+$
Popis
Přiřazuje orgánu veřejné moci, soukromoprávnímu uživateli údajů či jejich kategorii roli, která určuje souhrn oprávnění úředních osob pro výkon činnosti.
Příklad
"soukromoprávní-uživatel-údajů/70099618.9999"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost spuú je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má souhrn oprávnění definovaný rolí následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieMá souhrn oprávnění definovaný rolíRole

Vlastnost kategorie-ovm
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-ovm/KO[0-9]+$
Popis
Přiřazuje orgánu veřejné moci, soukromoprávnímu uživateli údajů či jejich kategorii roli, která určuje souhrn oprávnění úředních osob pro výkon činnosti.
Příklad
"kategorie-ovm/KO198"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kategorie-ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má souhrn oprávnění definovaný rolí následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieMá souhrn oprávnění definovaný rolíRole

Vlastnost kategorie-spuú
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-spuú/KU[0-9]+$
Popis
Přiřazuje orgánu veřejné moci, soukromoprávnímu uživateli údajů či jejich kategorii roli, která určuje souhrn oprávnění úředních osob pro výkon činnosti.
Příklad
"kategorie-spuú/KU3"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kategorie-spuú je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má souhrn oprávnění definovaný rolí následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieMá souhrn oprávnění definovaný rolíRole

Vlastnost činnost
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Přiřazuje roli do výčtu rolí pro danou činnost.
Příklad
"činnost/A4293/CR49389"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost činnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává činnost následovně:

RoleVykonává činnostČinnost

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

  • Role (l-sgov-sbírka-111-2009-pojem:role)
    Popis
    Rolí se rozumí souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Role je definována jako vazba mezi činností a orgánem veřejné moci či soukromoprávního uživatele údajů, nebo jejich kategorie. Role pak určuje jaké činnosti mohou úřední osoby (jako fyzické osoby) daného orgánu veřejné moci, soukromoprávního uživatele údajů či jejich kategorie vykonávat.
    Příklad
    https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/role/A4293/CR49389/00007064

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Role

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Role. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Role, pro které jejich vlastnost Má souhrn oprávnění definovaný rolí nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Role, pro které jejich vlastnost Má souhrn oprávnění definovaný rolí nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Role, pro které jejich vlastnost Má souhrn oprávnění definovaný rolí nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Role, pro které jejich vlastnost Má souhrn oprávnění definovaný rolí nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Role, pro které jejich vlastnost Vykonává činnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.