Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o službách veřejné správy z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu.

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Služba veřejné správy. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Služba veřejné správy

Popis
Služba veřejné správy představuje funkci (činnost) úřadu, která je vědomě poskytnuta konkrétním OVM konkrétnímu příjemci služby podle příslušného právního předpisu tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, ať už v podobě benefitu nebo splnění zákonné povinnosti. Evidují se pouze takové služby VS, během nichž dochází k interakci mezi OVM a klientem či naopak, nikoli k interakci mezi OVM a OVM. Na službu VS lze také pohlížet jako na dosažení práva či naplnění povinnosti klienta, které nelze splnit jinak než interakcí či sérií interakcí mezi klientem a OVM. Služba se dělí podle toho, zdali je iniciována klientem nebo vykonávaná z moci úřední. Každá služba se skládá z nejméně jednoho úkonu.
Význam
Typ Služba veřejné správy je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Služba veřejné správy.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^S[0-9]+$
Popis
Automaticky (stejně jako v případě agendy nebo činnosti) generovaný kód sloužící pro databázové zpracování údajů.
Příklad
"S980"
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor služby následovně:

Služba veřejné správyMá identifikátor služby

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Název by měl klientovi stručně a jasně vystihnout, o jakou službu se jedná. Důležité je, aby byl nezaměnitelný s jinou službou, ale stále velmi jednoduchý, srozumitelný a zapamatovatelný. Měřítkem je, že název služby je používaný (bude používán) v běžném hovoru lidí.
Příklad
{"cs":"Odklad povinné školní docházky"}
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název služby následovně:

Služba veřejné správyMá název služby

Vlastnost popis
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Detailněji vysvětluje účel služby. Smyslem není kopírování částí právního předpisu, ale krátký a přitom přesný popis, který je srozumitelný pro laickou veřejnost a neobsahuje nejasné nebo těžko dohledatelné termíny. Obsahem je pouze věcné popsání existence služby.
Příklad
{"cs":"Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa."}
Význam

Vlastnost popis je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis služby následovně:

Služba veřejné správyMá popis služby

Vlastnost povinnost-sběru-adresy
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^povinnost-sběru-adresy/.+$
Popis
Povinnost sběru adresy, na které je služba poskytována.
Příklad
"povinnost-sběru-adresy/VOLBA_NEPOSKYT"
Význam

Vlastnost povinnost-sběru-adresy je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má povinnost sběru adresy následovně:

Služba veřejné správyMá povinnost sběru adresyPovinnost sběru adresy

Vlastnost typ-služby
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-služby/.+$
Popis
Typ služby veřejné správy z číselníku typů služeb veřejné správy. Stanovuje, zda je služba iniciovaná klientem nebo vykonávaná z moci úřední. Pokud se například jedná o službu iniciovanou klientem, měl by být začáteční úkon takové služby vykonáván klientem.
Příklad
"typ-služby/KLIENT"
Význam

Vlastnost typ-služby je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ služby následovně:

Služba veřejné správyMá typ službyTyp služby veřejné správy

Vlastnost relevantní-pro
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^informační-povinnost/.+$
Popis
Informační povinnost, která je splněna evidencí a popisem služby veřejné správy.
Příklad
"informační-povinnost/SDG"
Význam

Vlastnost relevantní-pro je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je relevantní pro plnění informační povinnosti následovně:

Služba veřejné správyJe relevantní pro plnění informační povinnostiInformační povinnost

Vlastnost klienti
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^typ-subjektu/.+$
Popis
Přiřazuje typy subjektů, které jsou oprávněnými klienty služby.
Příklad
"typ-subjektu/FO"
Význam

Vlastnost klienti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má oprávněného klienta následovně:

Služba veřejné správyMá oprávněného klientaTyp subjektu

Vlastnost agenda
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^agenda/A[0-9]+$
Popis
Přiřazuje úkon do agendy, v rámci které je vykonáván. Úkon je vždy vykonáván v právě jedné agendě. V jedné agendě může být vykonáváno více úkonů.
Příklad
"agenda/A3082"
Význam

Vlastnost agenda je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je poskytována v rámci agendy následovně:

Služba veřejné správyJe poskytována v rámci agendyAgenda

Vlastnost činnosti
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Činnosti dle zákona o základních registrech, které jsou relevantní pro danou službu VS v celém jejím procesu (od zahájení až po ukončení). Přiřazením činnosti je služba VS vázána na konkrétní vnitřní procesy (mj. oprávnění na přístupy k základním registrům a/nebo údajům v jiných agendách) a dochází k předvybrání OVM poskytujících službu. Vazba mezi činností a službou VS je různá – jedné službě VS může odpovídat jedna činnost, ale zpravidla to tak není a služba VS odpovídá několika činnostem, nebo se v rámci jedné činnosti poskytuje více služeb VS. Orgány veřejné moci či kategorie orgánů veřejné moci (dále jen OVM) realizující službu VS vyplývají z uvedených činností.
Příklad
"činnost/A3082/CR29475"
Význam

Vlastnost činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vázána na činnost následovně:

Služba veřejné správyJe vázána na činnostČinnost

Vlastnost místní-příslušnost
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Určuje místní příslušnost služby. Jedna služba může mít více různých místních příslušností.
Příklad
{"typ-subjektu":"typ-subjektu/FO","typ-místní-příslušnosti":"typ-místní-příslušnosti/NENI","poskytovatel-k-místní-příslušnosti":"kategorie-ovm/KO502","typ-působnosti":"typ-působnosti/PRENESENA_PUS"}
Význam

Vlastnost místní-příslušnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má místní příslušnost služby následovně:

Služba veřejné správyMá místní příslušnost službyMístní příslušnost služby

Vlastnost typ-subjektu
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-subjektu/.+$
Popis
Určuje, jaký typ subjektu může v daném vymezení místní příslušnosti žádat o poskytnutí služby veřejné správy.
Příklad
"typ-subjektu/PFO"
Význam

Vlastnost typ-subjektu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je místní příslušností služby pro typ subjektu následovně:

Místní příslušnost službyJe místní příslušností služby pro typ subjektuTyp subjektu

Vlastnost typ-místní-příslušnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-místní-příslušnosti/.+$
Popis
Určuje typ místní příslušnosti.
Příklad
"typ-místní-příslušnosti/NENI"
Význam

Vlastnost typ-místní-příslušnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ místní příslušnosti služby následovně:

Místní příslušnost službyMá typ místní příslušnosti službyTyp místní příslušnosti k subjektu

Vlastnost poskytovatel-k-místní-příslušnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^(orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(kategorie-ovm/KO[0-9]+)$
Popis
Vymezuje, u jakého poskytovatele může žadatel v dané místní příslušnosti žádat o poskytnutí služby.
Příklad
"kategorie-ovm/KO502"
Význam

Vlastnost poskytovatel-k-místní-příslušnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má poskytovatele služby v místní příslušnosti následovně:

Místní příslušnost službyMá poskytovatele služby v místní příslušnostiOrgán veřejné moci nebo kategorie

Vlastnost typ-působnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-působnosti/.+$
Popis
Určuje typ působnosti orgánu veřejné moci, který poskytuje službu.
Příklad
"typ-působnosti/PRENESENA_PUS"
Význam

Vlastnost typ-působnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ působnosti následovně:

Místní příslušnost službyMá typ působnostiTyp působnosti

Vlastnost úkony
Typ
seznam prvků dle datové struktury Úkon služby veřejné správy
Popis
Každá služba se skládá z nejméně jednoho úkonu.
Příklad
viz Úkon služby veřejné správy
Význam

Vlastnost úkony je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Skládá se z úkonu následovně:

Služba veřejné správySkládá se z úkonuÚkon služby veřejné správy

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Právní předpis nebo více právních předpisů stanovující službu VS a jeho konkrétní části (paragraf, odstavec, písmeno).
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je stanovena ustanovením následovně:

Služba veřejné správyJe stanovena ustanovenímUstanovení právního předpisu

Úkon služby veřejné správy

Popis
Úkon představuje jednotnou a ucelenou interakci mezi klientem a OVM (úředníkem), která je realizována určeným obslužným kanálem na jednom OVM a která má právní následky. Pomocí úkonu či série úkonů klient usiluje o dosažení výstupu dané služby VS.
Význam
Typ Úkon služby veřejné správy je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Úkon služby veřejné správy.
Vlastnost identifikátor-úkonu
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^U[0-9]+$
Popis
Automaticky (stejně jako v případě služby VS) generovaný kód sloužící pro databázové zpracování údajů.
Příklad
"U1430"
Význam

Vlastnost identifikátor-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor úkonu služby následovně:

Úkon služby veřejné správyMá identifikátor úkonu služby

Vlastnost název-úkonu
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Podobně jako u služby se jedná o srozumitelný a výstižný název úkonu, aby bylo klientovi jasné, co je účelem úkonu. Název úkonu by měl výstižně popsat konkrétní krok (např. podání žádosti, výzva k doložení/doplnění žádosti, atd.).
Příklad
{"cs":"Doložení doporučení k odkladu povinné školní docházky dítěte školským poradenským zařízením"}
Význam

Vlastnost název-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název úkonu služby následovně:

Úkon služby veřejné správyMá název úkonu služby

Vlastnost popis-úkonu
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Detailněji vysvětluje účel úkonu. Obsahem je pouze věcné popsání úkonu.
Příklad
{"cs":"Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa z důvodu objektivního posouzení nedostatečné zralosti a připravenosti dítěte k plnění povinné školní docházky. Jinak povinná školní docházka dítěte nemůže být odložena."}
Význam

Vlastnost popis-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis úkonu služby následovně:

Úkon služby veřejné správyMá popis úkonu služby

Vlastnost typ-vykonavatele-úkonu
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-vykonavatele-úkonu/.+$
Popis
Kdo daný úkon vykonává (a iniciuje) - OVM nebo klient.
Příklad
"typ-vykonavatele-úkonu/KLIENT"
Význam

Vlastnost typ-vykonavatele-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ vykonavatele úkonu následovně:

Úkon služby veřejné správyMá typ vykonavatele úkonuTyp vykonavatele úkonu služby veřejné správy

Vlastnost fáze
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^fáze-úkonu/.+$
Popis
Klasifikace místa úkonu v sérii úkonů služby veřejné správy. Možné hodnoty: začáteční, prostřední, nebo koncová. Je možno vybrat více hodnot – např. pokud má služba VS pouze jeden úkon, půjde o „začáteční“ a současně i „koncová“.
Příklad
"fáze-úkonu/PROSTREDEK"
Význam

Vlastnost fáze je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má fázi následovně:

Úkon služby veřejné správyMá fáziFáze úkonu služby veřejné správy

Vlastnost vhodný-k-digitalizaci
Typ
Boolean
Popis
Uvádí, zda je či není úkon vhodný k digitalizaci.
Příklad
"true"
Význam

Vlastnost vhodný-k-digitalizaci je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vhodný k digitalizaci následovně:

Úkon služby veřejné správyJe vhodný k digitalizaci

Vlastnost digitální
Typ
Boolean
Popis
Uvádí, zda je či není úkon digitální.
Příklad
"true"
Význam

Vlastnost digitální je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je digitální následovně:

Úkon služby veřejné správyJe digitální

Vlastnost kanály
Typ
seznam prvků dle datové struktury Obslužný kanál
Popis
Každá služba se skládá z nejméně jednoho úkonu.
Příklad
viz Obslužný kanál
Význam

Vlastnost kanály je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je realizován kanálem následovně:

Úkon služby veřejné správyJe realizován kanálemObslužný kanál

Vlastnost ustanovení-úkonu
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Právní předpis nebo více právních předpisů stanovující právo či povinnost konat úkon za účelem realizace služby).
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Význam

Vlastnost ustanovení-úkonu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Právo či povinnost konat úkon je stanovena ustanovením následovně:

Úkon služby veřejné správyPrávo či povinnost konat úkon je stanovena ustanovenímUstanovení právního předpisu

Obslužný kanál

Popis
Obslužný kanál je způsob či prostředek, jakým dochází k interakci mezi klientem a OVM při úkonu. Typy digitálních obslužných kanálů definuje zákon o právu na digitální služby v § 4 odst. 1. Jedná se například o datovou schránku nebo o podání pomocí informačního systému veřejné správy, který umožňuje prokázání totožnosti klienta pomocí elektronické identifikace, jeho autorizace a zpětné prokázání vůle.
Význam
Typ Obslužný kanál je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Obslužný kanál.
Vlastnost realizován
Typ
Boolean
Popis
Uvádí, zda je obslužný kanál realizován. Pokud není obslužný kanál realizován, říkáme, že je plánovaný.
Příklad
"true"
Význam

Vlastnost realizován je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je realizován následovně:

Úkon služby veřejné správyJe realizován

Vlastnost plán-od
Typ
Řetězec
Popis
den, měsíc a rok jeho plánovaného spuštění obslužného kanálu.
Příklad
"2020-12-12"
Význam

Vlastnost plán-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je plánován od následovně:

Úkon služby veřejné správyJe plánován od

Vlastnost plán-do
Typ
Řetězec
Popis
Den, měsíc a rok plánovaného zrušení obslužného kanálu
Příklad
"2030-12-12"
Význam

Vlastnost plán-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je plánován do následovně:

Úkon služby veřejné správyJe plánován do

Vlastnost typ-kanálu
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-obslužného-kanálu/.+$
Popis
Určuje typ obslužného kanálu.
Příklad
"typ-obslužného-kanálu/DATOVA_SCHRANKA"
Význam

Vlastnost typ-kanálu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ obslužného kanálu následovně:

Obslužný kanálMá typ obslužného kanáluTyp obslužného kanálu

Vlastnost úroveň-důvěry
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^úroveň-důvěry/.+$
Popis
Vztahuje se pouze na obslužný kanál samoobslužný portál (AIS), pro další obslužné kanály není relevantní. Jedná se o úroveň záruky definovaných nařízením eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014).
Příklad
"úroveň-důvěry/VYSOKA"
Význam

Vlastnost úroveň-důvěry je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má požadovanou úroveň důvěry následovně:

Obslužný kanálMá požadovanou úroveň důvěryÚroveň důvěry

Vlastnost poskytovatelé
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^(orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?)|(kategorie-ovm/KO[0-9]+)$
Popis
Orgán veřejné moci nebo kategorie, které je úkon obsluhovaný kanálem adresován nebo který úkon vůči klientovi vykonává.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost poskytovatelé je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má poskytovatele obslužného kanálu následovně:

Obslužný kanálMá poskytovatele obslužného kanáluOrgán veřejné moci nebo kategorie

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 37 zákona č. 561/2004 Sb."
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 37 zákona č. 561/2004 Sb."
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Služba veřejné správy

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Služba veřejné správy. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má identifikátor služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má název služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má popis služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má povinnost sběru adresy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má typ služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je poskytována v rámci agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je relevantní pro plnění informační povinnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má oprávněného klienta nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Služba veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je vázána na činnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Místní příslušnost služby

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Místní příslušnost služby. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost služby, pro které jejich vlastnost Je místní příslušností služby pro typ subjektu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost služby, pro které jejich vlastnost Má typ místní příslušnosti služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost služby, pro které jejich vlastnost Má poskytovatele služby v místní příslušnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost služby, pro které jejich vlastnost Má typ působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Místní příslušnost služby, pro které jejich vlastnost Má místní příslušnost služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Úkon služby veřejné správy

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Úkon služby veřejné správy. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má identifikátor úkonu služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má název úkonu služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má popis úkonu služby nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má typ vykonavatele úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je vhodný k digitalizaci nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Je digitální nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Skládá se z úkonu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Úkon služby veřejné správy, pro které jejich vlastnost Má fázi nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Obslužný kanál

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Obslužný kanál. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Je realizován nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Je plánován od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Je plánován do nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Má typ obslužného kanálu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Má požadovanou úroveň důvěry nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Je realizován kanálem nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Obslužný kanál, pro které jejich vlastnost Má poskytovatele obslužného kanálu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Právo či povinnost konat úkon je stanovena ustanovením nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Je stanovena ustanovením nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.