Abstrakt

Cílem tohoto dokumentu je specifikovat rozhraní lokálních katalogů otevřených dat (LKOD) pro jejich harvestování Národním katalogem otevřených dat (NKOD). Stejná specifikace platí i pro datový model NKOD a data poskytovaná z NKOD v podobě souborů ke stažení či SPARQL endpointu. Nejprve je specifikován datový model katalogizačního záznamu. Poté jsou specifikovány 2 varianty rozhraní pro harvestaci, které jsou založeny na standardu DCAT-AP 2.0.1, jedna využívá SPARQL endpoint a jedna specifikuje variantu uložení záznamů v souborech, bez použití SPARQL endpointu.

Úvod

Provozování lokálního katalogu otevřených dat (LKOD) je jedním ze způsobů zajištění katalogizace dat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), což je jedna ze zákonných podmínek pro to, aby data mohla být nazývána otevřenými daty. Tento způsob katalogizace je vhodný pro střední a větší organizace, u kterých se dá předpokládat katalogizace většího množství datových sad či častější aktualizace jejich metadat.

Diagram datového modelu rozhraní katalogů otevřených dat
Diagram datového modelu rozhraní katalogů otevřených dat. Šedě podbarvené části jsou specifikovány číselníky. Červeně jsou zvýrazněny změny v aktuální verzi OFN.

Co je nového

Oproti doporučení ze 4.4.2019 jsou v této OFN následující změny:

 1. Přechod ze standardu DCAT-AP 1.2 na DCAT-AP 2.0.1
 2. Podpora pro textové položky katalogizačních záznamů jak v češtině, tak v angličtině
 3. Podpora pro registraci datových služeb, které typicky představují způsob přístupu k datové sadě pomocí API
 4. Podpora pro specifikaci poskytovatele datové sady pro kompatibilitu LKOD s DCAT-AP
 5. Podpora pro rozšířenou specifikaci souvisejícího geografického území datové sady
 6. Podpora pro odkaz na specifikaci datové sady, např. otevřenou formální normu
 7. Podpora pro odkaz na zastřešující datovou sadu datové série
 8. Podpora pro specifikaci časového rozlišení datové sady
 9. Podpora pro specifikaci prostorového rozlišení datové sady v metrech
 10. Podpora pro specifikaci více témat datové sady
 11. Podpora pro specifikaci media typu kompresního formátu distribuce datové sady
 12. Podpora pro specifikaci media typu balíčkovacího formátu distribuce datové sady
 13. Změna predikátů pro časové pokrytí ze schema:startDate a schema:endDate na dcat:startDate a dcat:endDate
 14. Změna reprezentace e-mailu kontaktního bodu z řetězce na IRI dle vCard Ontology
 15. Podpora formátu JSON-LD v rozhraní DCAT-AP Dokumenty
 16. Specifikace položek popisujících samotný datový katalog
 17. Ukončení podpory CKAN API

Položky metadatového záznamu

V této sekci jsou popsány položky, které mohou být evidované v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) pro každou datovou sadu a její distribuci. Položky se řídí standardem DCAT Application Profile for data portals in Europe Version 2.0.1 (DCAT-AP 2.0.1). Jedná se o standard založený na propojených datech, předpokládá se tedy znalost Otevřené formální normy Propojená data.

DCAT-AP 2.0.1 rozlišuje tři základní typy entit. Datovou sadu, její distribuci a datovou službu. Metadata datové sady ji popisují bez ohledu na konkrétní reprezentaci jejích dat. Ta je popsána jako distribuce datové sady, která reprezentuje buď soubor ke stažení, nebo odkazuje na datovou službu, přes kterou jsou data k dispozici. Distribucí může mít datová sada více, lišit se ale mohou pouze formátem souboru ke stažení (např. CSV či JSON) či způsobem zpřístupnění (soubor ke stažení či datová služba). Obsahově by distribuce měly být ekvivalentní.

Použité prefixy

V popisu položek a rozhraní budou použity následující prefixy slovníků.

Pro přehlednost zápisu budou použity ještě následující prefixy zkracující IRI vzorových entit.

Třída: Katalog

Jméno
Katalog
Popis
Třída reprezentující datový katalog. Odpovídá třídě dcat:Catalog.
Třída
katalog: a dcat:Catalog .

Název

Jméno
Název
Popis
Tato vlastnost obsahuje název datového katalogu. Odpovídá vlastnosti dct:title.
Vlastnost
název, dct:title
Typ
Text
Povinnost
Povinná
Příklad
katalog: dct:title "Katalog otevřených dat Ministerstva dopravy"@cs, "Open Data Catalog of the Ministry of Transport"@en .

Popis

Jméno
Popis
Popis
Tato vlastnost obsahuje volný text s popisem datového katalogu. Odpovídá vlastnosti dct:description.
Vlastnost
popis, dct:description
Typ
Text
Povinnost
Povinná
Příklad
katalog: dct:description "Otevřená data Ministerstva dopravy. Obsahuje datové sady o jízdních řádech a liniových vedeních veřejné dopravy."@cs, "Open data of the Ministry of Transport. It contains datasets regarding timetables of public transport."@en .

Poskytovatel

Jméno
Poskytovatel
Popis
Poskytovatel datového katalogu. Odpovídá vlastnosti dct:publisher.
Vlastnost
poskytovatel, dct:publisher
Typ
IRI OVM z Registru práv a povinností (RPP).
Povinnost
Povinná
Příklad
katalog: dct:publisher <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/66003008> .

Kontaktní bod - jméno a email

Jméno
Kontaktní bod - jméno a email
Popis
Tato vlastnost obsahuje kontaktní informace, které mohou být využity pro zasílání připomínek ke katalogu. Odpovídá vlastnosti dcat:contactPoint.
Vlastnost
kontaktní_bod, dcat:contactPoint
Typ
Entita podtypu vcard:Kind s vlastnostmi vcard:fn a vcard:hasEmail.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
katalog: dcat:contactPoint správce: .

správce: a vcard:Individual ;
     vcard:fn "Jan Novák"@cs ;
     vcard:hasEmail <mailto:jan.novak@organizace.cz> .

Domovská stránka

Jméno
Domovská stránka
Popis
Tato vlastnost odkazuje na domovskou stránku lokálního katalogu, kam mohou chodit uživatelé. Odpovídá vlastnosti foaf:homepage.
Vlastnost
domovská_stránka, foaf:homepage
Typ
URL webové stránky.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
katalog: foaf:homepage <https://data.gov.cz/> .

Vazba: Datová sada

Jméno
Datová sada
Popis
Tato vlastnost odkazuje na datové sady v katalogu. Odpovídá vlastnosti dcat:dataset.
Vlastnost
datová_sada, dcat:dataset
Typ
Entita typu datová sada.
Povinnost
Povinná
Příklad
katalog: dcat:dataset sada: .

Třída: Datová sada

Jméno
Datová sada
Popis
Klíčová třída reprezentující poskytovanou informaci. Odpovídá třídě dcat:Dataset.
Třída
sada: a dcat:Dataset .

Název

Jméno
Název
Popis
Tato vlastnost obsahuje název datové sady. Odpovídá vlastnosti dct:title.
Vlastnost
název, dct:title
Typ
Text
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dct:title "Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení"@cs, "Duty fulfillment inspections in the area of social security"@en .

Popis

Jméno
Popis
Popis
Tato vlastnost obsahuje volný text s popisem datové sady. Odpovídá vlastnosti dct:description.
Vlastnost
popis, dct:description
Typ
Text
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dct:description "Statistika kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení od roku 2009"@cs, "Social security statistics for 2009"@en .

Poskytovatel

Jméno
Poskytovatel
Popis
Poskytovatel datové sady. Odpovídá vlastnosti dct:publisher.
Vlastnost
poskytovatel, dct:publisher
Typ
IRI OVM z Registru práv a povinností (RPP).
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dct:publisher <https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/orgán-veřejné-moci/66003008> .

Téma

Jméno
Téma
Popis
Tato vlastnost odkazuje na kategorii či téma datové sady. Datová sada může být popsána více tématy. Odpovídá vlastnosti dcat:theme. Dle DCAT-AP 2.0.1 musí být alespoň jedno téma z evropského číselníku datových témat.
Vlastnost
téma, dcat:theme
Typ
Několik IRI.
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dcat:theme <http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN> .

Periodicita aktualizace

Jméno
Periodicita aktualizace
Popis
Tato vlastnost odkazuje na frekvenci, se kterou je datová sada aktualizována. Odpovídá vlastnosti dct:accrualPeriodicity. Dle DCAT-AP 2.0.1 jsou hodnoty z evropského číselníku frekvencí.
Vlastnost
periodicita_aktualizace, dct:accrualPeriodicity
Typ
IRI položky z evropského číselníku frekvencí
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dct:accrualPeriodicity <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY> .

Klíčová slova

Jméno
Klíčová slova
Popis
Tato vlastnost obsahuje klíčové slovo nebo značku popisující datovou sadu. Odpovídá vlastnosti dcat:keyword.
Vlastnost
klíčové_slovo, dcat:keyword
Typ
Text, opakovaná vlastnost.
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dcat:keyword "kontrola"@cs, "statistika"@cs, "inspection"@en, "statistics"@en .

Související geografické území - prvek z RÚIAN

Jméno
Související geografické území - prvek z RÚIAN
Popis
Tato vlastnost odkazuje na územní prvek RÚIAN pokrytý datovou sadou. Datová sada může pokrývat více územních prvků RÚIAN. Odpovídá vlastnosti dct:spatial.
Vlastnost
prvek_rúian, dct:spatial
Typ
IRI územního prvku RÚIAN
Povinnost
Povinná
Příklad
sada: dct:spatial <https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1> .

Související geografické území

Jméno
Související geografické území
Popis
Tato vlastnost odkazuje na geografickou oblast pokrytou datovou sadou. Datová sada může být popsána více geografickými oblastmi. Odpovídá vlastnosti dct:spatial.
Vlastnost
geografické_území, dct:spatial
Typ
IRI položek z evropských číselníků zemí, kontinentů, míst nebo IRI objektu z Geonames.
Povinnost
Nepovinná
Příklady
sada: dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/continent/EUROPE> .
sada: dct:spatial <https://sws.geonames.org/6290257/> .

Časové pokrytí

Jméno
Časové pokrytí
Popis
Tato vlastnost odkazuje na časový úsek pokrytý datovou sadou. Odpovídá vlastnosti dct:temporal.
Vlastnost
časové_pokrytí, dct:temporal
Typ
Entita typu dct:PeriodOfTime s vlastnostmi dcat:startDate a dcat:endDate, které mají datový typ xsd:date.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
sada: dct:temporal čas: .

čas: dcat:startDate "2009-01-01"^^xsd:date ;
   dcat:endDate "2017-12-31"^^xsd:date .

Kontaktní bod - jméno a email

Jméno
Kontaktní bod - jméno a email
Popis
Tato vlastnost obsahuje kontaktní informace, které mohou být využity pro zasílání připomínek k datové sadě. Odpovídá vlastnosti dcat:contactPoint.
Vlastnost
kontaktní_bod, dcat:contactPoint
Typ
Entita podtypu vcard:Kind s vlastnostmi vcard:fn a vcard:hasEmail.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
sada: dcat:contactPoint kontakt: .

kontakt: a vcard:Individual ;
     vcard:fn "Jan Novák"@cs ;
     vcard:hasEmail <mailto:jan.novak@organizace.cz> .

Odkaz na dokumentaci

Jméno
Odkaz na dokumentaci
Popis
Tato vlastnost odkazuje na stránku nebo dokument o datové sadě. Odpovídá vlastnosti foaf:page.
Vlastnost
dokumentace, foaf:page
Typ
URL webové stránky dokumentace.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
sada: foaf:page <https://data.cssz.cz/documentation/kontroly-plneni-povinnosti-zamestnavatelu-v-oblasti-socialniho-zabezpeceni> .

Odkaz na specifikaci

Jméno
Odkaz na specifikaci
Popis
Tato vlastnost odkazuje na specifikaci, jíž se datová sada řídí. Takovou specifikací jsou zejména Otevřené formální normy. Odpovídá vlastnosti dct:conformsTo.
Vlastnost
specifikace, dct:conformsTo
Typ
URL specifikace.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
sada: dct:conformsTo <https://ofn.gov.cz/turistické-cíle/2020-07-01/> .

Klasifikace dle EuroVoc

Jméno
Klasifikace dle EuroVoc
Popis
Tato vlastnost odkazuje na kategorii či téma datové sady dle EuroVoc. Datová sada může být popsána více tématy. Odpovídá vlastnosti dcat:theme.
Vlastnost
koncept_euroVoc, dcat:theme
Typ
IRI konceptu z evropského tezauru EuroVoc
Povinnost
Nepovinná
Příklad
sada: dcat:theme <http://eurovoc.europa.eu/1001>, <http://eurovoc.europa.eu/4050> .

Prostorové rozlišení v metrech

Jméno
Prostorové rozlišení v metrech
Popis
Tato vlastnost určuje prostorové rozlišení dat v datové sadě v metrech. Jedná se o nejmenší prostorový rozdíl v datové sadě. Odpovídá vlastnosti dcat:spatialResolutionInMeters.
Vlastnost
prostorové_rozlišení_v_metrech, dcat:spatialResolutionInMeters
Typ
Desetinné číslo
Povinnost
Nepovinná
Příklad
"0.5"

Časové rozlišení

Jméno
Časové rozlišení
Popis
Tato vlastnost určuje časové rozlišení dat v datové sadě. Jedná se o nejmenší časový rozdíl v datové sadě. Odpovídá vlastnosti dcat:temporalResolution.
Vlastnost
časové_rozlišení, dcat:temporalResolution
Typ
xsd:duration
Povinnost
Nepovinná
Příklad
P1D

Vazba: Je součástí

Jméno
Je součástí
Popis
Tato vlastnost odkazuje na zastřešující datovou sadu datové série, jejíž je tato datová sada součástí. Odpovídá vlastnosti dct:isPartOf.
Vlastnost
je_součástí, dct:isPartOf
Typ
IRI zastřešující datové sady.
Povinnost
Nepovinná
Příklady
sada: dct:isPartOf <https://datový.katalog.cz/zdroj/datové-sady/zastřešující> .

Vazba: Distribuce datové sady

Jméno
Distribuce datové sady
Popis
Tato vlastnost odkazuje z datové sady na její distribuci. Odpovídá vlastnosti dcat:distribution.
Vlastnost
distribuce, dcat:distribution
Typ
Entita typu distribuce datové sady.
Povinnost
Povinná, pokud se nejedná o zastřešující datovou sadu datové série.
Příklad
sada: dcat:distribution distribuce: .

Třída: Distribuce datové sady

Jméno
Distribuce datové sady
Popis
Fyzická podoba datové sady v konkrétním formátu nebo jako konkrétní služba, nikdy obojí. Odpovídá třídě dcat:Distribution.
Třída
distribuce: a dcat:Distribution.

Specifikace podmínek užití

Jméno
Specifikace podmínek užití
Popis
Tato vlastnost odkazuje na strukturovaný popis podmínek užití této distribuce datové sady. Hodnoty se řídí návodem na stanovení podmínek užití.
Vlastnost
podmínky_užití, pu:specifikace
Typ
Entita typu pu:Specifikace s vlastnostmi pu:autorské-dílo, pu:databáze-jako-autorské-dílo, pu:databáze-chráněná-zvláštními-právy a pu:osobní-údaje.
Povinnost
Povinná
Příklad
distribuce: pu:specifikace podmínky: .

podmínky: a pu:Specifikace ;
     pu:autorské-dílo <https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-autorská-díla/> ;
     pu:databáze-jako-autorské-dílo <https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-autorskoprávně-chráněnou-databází/> ;
     pu:databáze-chráněná-zvláštními-právy <https://data.gov.cz/podmínky-užití/není-chráněna-zvláštním-právem-pořizovatele-databáze/> ;
     pu:osobní-údaje <https://data.gov.cz/podmínky-užití/neobsahuje-osobní-údaje/> .

Odkaz na stažení souboru

Jméno
Odkaz na stažení souboru
Popis
Tato vlastnost obsahuje URL, které je přímým odkazem na stažitelný soubor v daném formátu. Odpovídá vlastnosti dcat:downloadURL.
Vlastnost
soubor_ke_stažení, dcat:downloadURL
Typ
URL souboru ke stažení.
Povinnost
Povinná pro soubor ke stažení
Příklad
distribuce: dcat:downloadURL <https://data.cssz.cz/dump/kontroly-plneni-povinnosti-zamestnavatelu-v-oblasti-socialniho-zabezpeceni.csv> .

Přístupové URL

Jméno
Přístupové URL
Popis
Tato vlastnost obsahuje URL, pomocí kterého se lze dostat k distribuci datové sady. Odpovídá vlastnosti dcat:accessURL. Pro účely katalogů otevřených dat v ČR je hodnota této vlastnosti buďto stejná jako odkaz na stažení souboru v případě distribuce reprezentující soubor ke stažení, nebo stejná jako přístupový bod v případě distribuce reprezentující datovou službu.
Vlastnost
přístupové_url, dcat:accessURL
Typ
Přístupové URL distribuce datové sady.
Povinnost
Povinná
Příklad
distribuce: dcat:accessURL <https://data.cssz.cz/dump/kontroly-plneni-povinnosti-zamestnavatelu-v-oblasti-socialniho-zabezpeceni.csv> .

Formát souboru ke stažení

Jméno
Formát souboru ke stažení
Popis
Tato vlastnost odkazuje na typ souboru s distribucí. Odpovídá vlastnosti dct:format. Dle DCAT-AP 2.0.1 jsou hodnoty z evropského číselníku typů souboru.
Vlastnost
formát, dct:format
Typ
IRI položky z evropského číselníku typů souboru
Povinnost
Povinná pro soubor ke stažení
Příklad
distribuce: dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV> .

Media type souboru ke stažení

Jméno
Media type souboru ke stažení
Popis
Tato vlastnost odkazuje na typ média distribuce tak, jak je definováno v oficiálním rejstříku typů médií spravovaném IANA [[!IANA-MEDIA-TYPES]]. Odpovídá vlastnosti dcat:mediaType.
Vlastnost
typ_média, dcat:mediaType
Typ
IRI Media type z rejstříku IANA.
Povinnost
Povinná pro soubor ke stažení
Příklad
distribuce: dcat:mediaType <http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv> .

Odkaz na strojově čitelné schéma souboru ke stažení

Jméno
Odkaz na strojově čitelné schéma souboru ke stažení
Popis
Tato vlastnost odkazuje na ustanovené schéma, jímž se popisovaná distribuce řídí. Odpovídá vlastnosti dct:conformsTo.
Vlastnost
schéma, dct:conformsTo
Typ
URL schématu.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
distribuce: dct:conformsTo <https://data.cssz.cz/dump/kontroly-plneni-povinnosti-zamestnavatelu-v-oblasti-socialniho-zabezpeceni-schema.json> .

Media type kompresního formátu

Jméno
Media type použitého kompresního formátu souboru ke stažení
Popis
Tato vlastnost odkazuje na media typ kompresního formátu souboru ke stažení tak, jak je definováno v oficiálním rejstříku typů médií spravovaném IANA [[!IANA-MEDIA-TYPES]]. Kompresní formát určuje techniku použitou ke zmenšení velikosti jednoho souboru ke stažení. Odpovídá vlastnosti dcat:compressFormat.
Vlastnost
typ_média_komprese, dcat:compressFormat
Typ
IRI Media type z rejstříku IANA.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
distribuce: dcat:compressFormat <http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip> .

Media type balíčkovacího formátu

Jméno
Media type použitého balíčkovacího formátu souboru ke stažení
Popis
Tato vlastnost odkazuje na media typ balíčkovacího formátu souboru ke stažení tak, jak je definováno v oficiálním rejstříku typů médií spravovaném IANA [[!IANA-MEDIA-TYPES]]. Balíčkovací formát určuje techniku použitou k zabalení více souborů do jednoho. Odpovídá vlastnosti dcat:packageFormat.
Vlastnost
typ_média_balíčku, dcat:packageFormat
Typ
IRI Media type z rejstříku IANA.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
distribuce: dcat:packageFormat <http://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip> .

Název distribuce datové sady

Jméno
Název distribuce datové sady
Popis
Tato vlastnost obsahuje název distribuce. Odpovídá vlastnosti dct:title.
Vlastnost
název, dct:title
Typ
Text
Povinnost
Nepovinná
Příklad
distribuce: dct:title "Kontroly plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení v CSV."@cs, "CSV representation of inspections in the area of social security."@en .

Vazba: přístupová služba

Jméno
Přístupová služba
Popis
Datová služba zpřístupňující distribuci datové sady. Odpovídá vlastnosti dcat:accessService.
Vlastnost
přístupová_služba, dcat:accessService
Typ
Entita typu datová služba.
Povinnost
Povinná pro datovou službu
Příklad
distribuce: dcat:accessService služba: .

Třída: Datová služba

Jméno
Datová služba
Popis
Třída reprezentující datovou službu zpřístupňující data datové sady. Odpovídá třídě dcat:DataService.
Třída
služba: a dcat:DataService .

Název

Jméno
Název
Popis
Tato vlastnost obsahuje název datové služby. Odpovídá vlastnosti dct:title.
Vlastnost
název, dct:title
Typ
Text
Povinnost
Povinná
Příklad
služba: dct:title "SPARQL endpoint České správy sociálního zabezpečení"@cs, "Czech Social Security Administration SPARQL endpoint"@en .

Přístupový bod

Jméno
Přístupový bod
Popis
Tato vlastnost obsahuje URL přístupového bodu datové služby. Odpovídá vlastnosti dcat:endpointURL.
Vlastnost
přístupový_bod, dcat:endpointURL
Typ
URL
Povinnost
Povinná
Příklad
https://data.cssz.cz/sparql

Odkaz na specifikaci

Jméno
Odkaz na specifikaci
Popis
Tato vlastnost odkazuje na specifikaci, jíž se datová služba řídí. Takovou specifikací je například SPARQL. Seznam možných hodnot lze nalézt například v seznamu udržovaném Open Source Geospatial Foundation. Odpovídá vlastnosti dct:conformsTo.
Vlastnost
specifikace, dct:conformsTo
Typ
URL specifikace.
Povinnost
Nepovinná
Příklad
služba: dct:conformsTo <https://www.w3.org/TR/sparql11-protocol/> .

Popis přístupového bodu

Jméno
Popis přístupového bodu
Popis
Tato vlastnost obsahuje URL popisu přístupového bodu datové služby. Odpovídá vlastnosti dcat:endpointDescription.
Vlastnost
popis_přístupového_bodu, dcat:endpointDescription
Typ
URL
Povinnost
Nepovinná
Příklad
https://data.cssz.cz/sparql

Rozhraní DCAT-AP SPARQL Endpoint

Toto rozhraní předpokládá, že metadata datových sad dle této specifikace jsou uložena a přístupná ve SPARQL endpointu. Po registraci tohoto SPARQL endpointu se na něm NKOD zeptá nejprve na seznam instancí třídy dcat:Dataset, a poté se po skupinách bude ptát na povinné, nepovinné i další položky jednotlivých datových sad dle této specifikace a specifikace DCAT-AP 2.0.1. Jedná se o nejjednodušší způsob registrace lokálního katalogu otevřených dat.

Datové sady, distribuce a datové služby musí být identifikovány svými IRI, nesmí se jednat o RDF blank nody.

Příklady lokálních katalogů typu SPARQL endpoint

V této sekci uvádíme příklady katalogů užívajících rozhraní SPARQL endpoint.

Rozhraní DCAT-AP Dokumenty

Tato varianta rozhraní je určena pro instituce, které nechtějí nebo nemohou provozovat pro účely harvestace metadat o datových sadách do NKOD SPARQL endpoint. Počítá se serializací metadat o datových sadách do statických souborů umístěných na web. Jako indexový soubor pak poslouží soubor obsahující instanci třídy dcat:Catalog, která pomocí vlastnosti dcat:dataset ukazuje na URL jednotlivých datových sad. Při přístupu na tato URL datových sad NKOD předpokládá, že v odpovědi dostane kompletní katalogizační záznam pro danou datovou sadu, včetně jejích distribucí a datových služeb.

Datové sady, distribuce a datové služby musí být identifikovány svými IRI, nesmí se jednat o RDF blank nody.

Soubor katalogu

Soubor katalogu je soubor v RDF serializaci Turtle či JSON-LD, který obsahuje instanci třídy dcat:Catalog a odkazy na jednotlivé katalogizované datové sady.

Soubor datové sady

Na URL specifikovaných v souboru katalogu pak NKOD očekává soubory v RDF serializaci Turtle či JSON-LD obsahující kompletní metadatový záznam datové sady, včetně distribucí.

Příklady lokálních katalogů typu DCAT-AP Dokumenty

V této sekci uvádíme příklady katalogů užívajících rozhraní DCAT-AP Dokumenty.

Rozhraní CKAN API

CKAN API implementované v katalozích CKAN již v této verzi OFN není podporováno kvůli stále většímu nesouladu se standardem DCAT-AP. Lze ho tedy využít pouze interně jako základ pro řádnou implementaci jednoho z rozhraní LKOD založených na standardu DCAT-AP 2.0.1.