Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro sdílené části v oblasti vědy a výzkumu pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Model sdílených částí pro vědu a výzkum
Model společných částí Vědy a výzkumu. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník.

Specifikace

V této sekci jsou definovány společné entity v oblasti vědy a výzkumu. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Výzkumník

Výzkumník. Jedná se o člověka, který má navíc vědecké identifikátory.

ORCID

Vlastnost
orcid
Typ
URL
Jméno
ORCID
Popis
ORCID iD.
Příklad
https://orcid.org/0000-0001-7234-3051

ResearcherID

Vlastnost
researcherid
Typ
Řetězec
Jméno
ResearcherID
Popis
ResearcherID z portálu Publons.
Příklad
K-1134-2014

Scopus Author ID

Vlastnost
scopus_author_id
Typ
Řetězec
Jméno
Scopus Author ID
Popis
Author ID z portálu Scopus.
Příklad
35956632500

Výzkumné pracoviště

Tato třída reprezentuje výzkumné pracoviště. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Pracoviště, která je specifikována ve sdílené specifikaci pro doménu práce.

ORJK

Vlastnost
orjk
Typ
Řetězec
Jméno
ORJK
Popis
Kód organizační jednotky (ORJK), který se využívá např. v Informačním systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaV) a ve statistikách MŠMT. Používá se pro identifikaci jednotek, které nemají IČO, např. fakulty v rámci univerzity.
Příklad
11320

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace entit v doméně vědy a výzkumu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Pro formát XML je k dispozici schéma Schéma pro vědu a výzkum pro formát XML v jazyce XML Schema [[!xmlschema11-1]]. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[!tabular-data-primer]].

Výzkumník

Úplný příklad reprezentace výzkumníka.

K souboru CSV je potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]: