Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro vstupné pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu vstupného
Diagram datového modelu vstupného. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis vstupného. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Vstupné

Tato třída reprezentuje samotné vstupné. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Podmínka

Vlastnost
podmínka
Typ
Text
Jméno
Podmínka
Popis
Podmínky, za kterých lze toto vstupné získat.
Příklady
Pro získání studentského vstupného je zapotřebí předložit kartu ISIC. Student musí zároveň mít méně než 26.

Vazba: Platnost

Vazba
platnost
Typ
Časová specifikace
Jméno
Platnost
Popis
Časové ohraničení platnosti vstupného.

Vazba: Cena

Vazba
cena
Typ
Částka
Jméno
Částka
Popis
Výše a měna vstupného.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace vstupného v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduché vstupné

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat vstupné s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní vstupné

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel co nejlepší představu o daném vstupném. Další položky lze přidávat dle potřeby.