Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování témat dizertačních prací. Otevřená formální norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu aktualit
Diagram datového modelu témat dizertačních prací. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis témat dizertačních prací. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Téma dizertační práce

Tato třída reprezentuje téma dizertační práce. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Aktuálně nabízeno

Vlastnost
aktuálně_nabízeno
Typ
Boolean
Jméno
Aktuálně nabízeno
Popis
Indikuje, zda je téma aktuálně nabízeno k zápisu.
Příklad
true

Klíčová slova

Vlastnost
klíčová_slova
Typ
Vícenásobná hodnota, Text
Jméno
Klíčová slova
Popis
Klíčová slova charakterizující dané téma. Může se jednat i o slovní spojení ("multiword expressions").
Příklad
Více vícejazyčných textů: např. v JSON: [{"cs": "otevřená data", "en": "open data"},{"cs": "LOD", "en": "LOD"}]

Kontext tématu dizertační práce

Vlastnost
kontext_tématu
Typ
Text
Jméno
Kontext tématu dizertační práce
Popis
Popis kontextu, do kterého je téma dizertační práce zasazeno, např. souvislost s ostatními pracemi realizovanými na daném pracovišti či vedených dotyčným školitelem, souvislost se směřováním pracoviště, školitele aj.
Příklad
Práce naváže na již obhájenou práci Jana Nováka, která se zabývala katalogizací OD. Navrhovaná práce bude realizována v rámci neformální pracovní skupiny otevřených dat naší katedry.

Doporučovaná pracoviště obecně

Vlastnost
doporučovaná_pracoviště_obecně
Typ
Vícenásobná hodnota, Text
Jméno
Doporučovaná pracoviště obecně
Popis
Fakulty či ústavy, případně jejich součásti, na kterých by případná práce mohla být realizována. Je relevantní zejména v případech, kdy návrh tématu vypisuje jiná instituce než VŠ (např. ústav AV ČR, firma, ve které se provádí aplikovaný výzkum) a odvíjí se typicky od oboru dané práce. Jde zejména o obecné vymezení skupiny pracovišť.
Příklad
Více vícejazyčných textů: např. v JSON: [{"cs": "Fakulty architektury", "en": "Faculties of architecture"},{"cs": "Katedry zaměřené na architekturu stavebních fakult", "en": "Departments oriented on architecture of civil engineering faculties"}]

Vazba: Obor ISVaV

Vazba
obor_isvav
Typ
Obor ISVaV
Jméno
Obor ISVaV
Popis
Obor tématu dizertační práce v souladu s ISVaV (RIV/CEP). Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro obory ISVaV publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. V příkladu je uveden obor IN - Informatika.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/klasifikace-výzkumných-oborů/položky/IN

Vazba: Obor Frascati

Vazba
obor_frascati
Typ
Obor Frascati (FORD)
Jméno
Obor Frascati
Popis
Obor (tématu) dizertační práce podle Frascati manuálu (FORD). Hodnoty této vlastnosti jsou Kódy oborů OECD FORD - Frascati manual publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. V příkladu je uveden obor Computer hardware and architecture.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/ford/položky/20206

Vazba: Míra specifikace

Vazba
míra_specifikace
Typ
IRI
Jméno
Míra specifikace
Popis
Míra specifikace zadání dizertační práce. Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro míru specifikace tématu práce publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/míra-specifikace-tématu-práce/položky/téma

Vazba: Studijní program

Vazba
studijní_program
Typ
Studijní program
Jméno
Studijní program
Popis
Studijní program dle standardu International Standard Classification of Education (ISCED).

Vazba: Kvalifikace

Vazba
kvalifikace
Typ
Kvalifikace
Jméno
Kvalifikace
Popis
Kvalifikace vyžadovaná pro přijetí do doktorského programu či kvalifikace, která je podmínkou pro práci na dané dizertaci.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontakt pro další informace o tématu práce.

Vazba: Školící pracoviště

Vazba
školící_pracoviště
Typ
Výzkumné pracoviště
Jméno
Školící pracoviště
Popis
Pracoviště, na kterém bude dané téma dizertace zpracováváno.

Vazba: Zadávací pracoviště

Vazba
zadávací_pracoviště
Typ
Výzkumné pracoviště
Jméno
Zadávací pracoviště
Popis
Pracoviště, na kterém bude dané téma oficiálně zadáno.

Vazba: Konkrétní doporučovaná pracoviště

Vazba
konkrétní_doporučovaná_pracoviště
Typ
Výzkumné pracoviště
Jméno
Konkrétní doporučovaná pracoviště
Popis
Konkrétní doporučovaná pracoviště, která se dají idenfikovat, na kterých by mohlo být dané téma dizertace zpracováváno.

Vazba: Přihlášení

Vazba
přihlášení
Typ
Způsob přihlášení
Jméno
Přihlášení
Popis
Způsob, jak se přihlásit k danému tématu do doktorského programu, či kontaktovat potenciálního školitele nebo odkaz, jak se přihlásit do daného doktorského studia.

Vazba: Školitel

Vazba
školitel
Typ
Výzkumník
Jméno
Školitel, který doktoranda při práci na tématu povede.
Popis
Školitel

Vazba: Konzultant

Vazba
konzultant
Typ
Člověk
Jméno
Konzultant
Popis
Konzultant navrhovaný pro dané téma, tj. další odborník mimo školitele, který je připraven doktorandovi poskytovat konzultace ohledně jeho dizertační práce.

Vazba: Školitel specialista

Vazba
školitel_specialista
Typ
Výzkumník
Jméno
Školitel specialista
Popis
Školitel specialista navrhovaný pro dané téma, tj. další odborník mimo školitele, který je připraven doktorandovi poskytovat konzultace ohledně jeho dizertační práce.

Způsob přihlášení

Tato třída reprezentuje způsob přihlášení. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Termín

Vlastnost
termín
Typ
Časový okamžik
Jméno
Termín
Popis
Časový okamžik, do kdy se lze přihlásit (termín přihlášení, deadline)
Příklad
2020-04-30T23:59:59+02:00

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontakt pro přihlášení.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezantace témat dizertačních prací v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduché téma dizertační práce

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat téma dizertační práce s minimálními položkami k publikaci.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Komplexní téma dizertační práce

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel k dispozici co nejvíce informací o daném tématu dizertační práce. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.