Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování událostí jakéhokoliv druhu a rozsahu - od jednorazových farmářských trhů až po vícedenní festivaly. Norma umožňuje pokrýt události organizované jak soukromým tak veřejným sektorem. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu událostí
Diagram datového modelu událostí. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis událostí. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Událost

Tato třída reprezentuje samotnou zveřejněnou událost. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Dlouhý popis

Vlastnost
dlouhý_popis
Typ
Text
Jméno
Dlouhý popis
Popis
Podrobný popis události, nad rámec běžně užívaného, stručného a krátkého popisu. Krátký popis pro událost je zachycen vlastností popis, kterou třída událost dědí od třídy Věc.
Příklady
První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Jeho autorem a zakladatelem byl František Koukal, který dokázal ve svém scénáři skloubit jak slavnou minulost královského města na řece Dyji, tak i jeho zachovalé historické kulisy a vinařskou tradici. Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se divákům nabízejí k zhlédnutí dodnes. Zatím největší a nejúspěšnější ZHV se konalo v roce 1967. Originální program s téměř 600 účinkujícími zhlédlo na 110 000 návštěvníků. Tradice Znojemského historického vinobraní byla komunistickým režimem přerušena roku 1974 a k jejímu znovuobnovení došlo až v 90. letech minulého století. Od té doby přiláká každoročně vinobraní do Znojma desetitisíce návštěvníků, kteří sem přijíždějí nejen za vínem a burčákem, ale také za výborným kulturním programem, ve kterém nesmí chybět průvod krále Jana Lucemburského s chotí a dvořany.

Vhodné pro děti

Vlastnost
vhodné_pro_děti
Typ
Boolean
Jméno
Vhodné pro děti
Popis
Uvádí, zda je událost vhodná pro děti.
Příklady
true

Vhodné pro zvířata

Vlastnost
vhodné_pro_zvířata
Typ
Boolean
Jméno
Vhodné pro zvířata
Popis
Uvádí, zda je událost vhodná pro zvířata.
Příklady
true

Registrace

Vlastnost
registrace
Typ
Text
Jméno
Registrace
Popis
Vlastnost uvádí zda je nutné regitrovat se. Může mít podobu jednoduchého textového popisu a nebo odkazu na web registrace.
Příklady
https://data.brno.cz/zdroj/události/2019/vinobraní/registrace

Vazba: Pořadatel

Vazba
pořadatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Pořadatel
Popis
Pořadatel, který událost organizuje.

Vazba: Hlavní sponzor

Vazba
hlavní_sponzor
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Hlavní sponzor
Popis
Nejdůležitější partner události, který ji sponzoruje. Událost může mít i víc jak jednoho hlavního sponzora.

Vazba: Sponzor

Vazba
sponzor
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Sponzor
Popis
Sponzor události.

Vazba: Mediální partner

Vazba
mediální_partner
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Mediální partner
Popis
Mediální partner události.

Vazba: Záštita

Vazba
záštita
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Záštita
Popis
Člověk nebo instituce, která převzala záštitu nad danou událostí.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění události
Popis
Prostorová lokalizace události.

Vazba: Typ události

Vazba
typ_události
Typ
Typ události
Jméno
Typ události
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro typy událostí publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Typy událostí nabývají několika hodnot. V příkladu je uvedena prezentace muzikálu.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-událostí/položky/muzikál

Vazba: Téma

Vazba
téma
Typ
Téma události
Jméno
Téma události
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro témata událostí publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Témata události nabývají několika hodnot. V příkladu je uvedena prezentace události "Umění a kultura".
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/témata-událostí/položky/umění-a-kultura

Vazba: Bezbariérovost

Vazba
bezbariérovost
Typ
Bezbariérovost
Jméno
Bezbariérovost
Popis
Popis typu bezbariérového přístupu a formy přístupnosti.

Vazba: Doba trvání

Vazba
doba_trvání
Typ
Časová specifikace
Jméno
Doba trvání
Popis
Časové ohraničení doby trvání události.

Vazba: Vstupné

Vazba
vstupné
Typ
Vstupné
Jméno
Vstupné
Popis
Název typu vstupného, podmínka udělení vstupného a celková výše vstupného.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontaktní údaje k dané události.

Vazba: Dílčí událost

Vazba
dílčí_událost
Typ
Události
Jméno
Dílčí událost
Popis
Vedlejší událost pořádána v rámci hlavní události. Obvykle se jedná o různé doprovodné události, jako například souteže a nebo performance show. Příkladem ale může být také jednání pracovní skupiny v rámci konference.

Vazba: Zaštiťující událost

Vazba
zaštiťující_událost
Typ
Události
Jméno
Zaštiťující událost
Popis
Zaštiťující událost v rámci které se událost koná. Typickým příkladem může být událost Dny Johanna Gregora Mendela konající se po celý rok 2021. Tato často dlouhodobější nebo komplexnější událost může zastřešovat konkrétní událost, kterou chceme publikovat pomocí OFN, jako například koncert na oslavu narození Johanna Gregora Mendela, který je pouze jednou z více akcí v rámci události Dny Johanna Gregora Mendela.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace událostí v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchá událost

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat události s minimálními položkami k publikaci. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Komplexní událost

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel co nejlepší představu o dané události. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Více událostí

V příkladu je uveden seznam prezentující více událostí. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.