Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro umístění pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace obsahuje schémata a je ilustrována příklady dat ve formátech JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]], XML [[xml]] a CSV [[rfc4180]].

Přehled

Diagram datového modelu umístění
Diagram datového modelu umístění. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé položky, které lze použít k určení umístění v poskytovaných datech. Umístění může být specifikováno jako adresa, globálně identifikovaný objekt a nebo jako geometrický útvar. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Tato otevřená formální norma strukturuje umístění v souladu s ISA2 Core Location Vocabulary.

Umístění

Umístění může být specifikováno jako adresa, globálně identifikovaný objekt a nebo jako geometrický útvar. Příkladem umístění může být louka, na které se koná festival, adresa sídla společnosti, či prodaná parcela na Měsíci. Tato třída odpovídá třídě Location z ISA2 Core Location Vocabulary a Dublin Core Metadata Initiative. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Geografický identifikátor

Vlastnost
iri
Typ
IRI
Jméno
Geografický identifikátor
Popis
Geografický identifikátor objektu. Použije se tam, kde existuje IRI pro dané místo, například z databáze Geonames, Wikidata, DBpedia nebo z evropských číselníků míst, zemí či kontinentů. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti geographic identifier z ISA2 Core Location Vocabulary a slovníku RDF Schema [[rdf-schema]].
Příklad
http://publications.europa.eu/resource/authority/continent/ANTARCTICA

Geografický název

Vlastnost
název
Typ
Text
Jméno
Geografický název
Popis
Geografický název objektu. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti geographicName z ISA2 Core Location Vocabulary.
Příklad
Krušné hory

Popis umístění

Vlastnost
popis
Typ
Text
Jméno
Popis umístění
Popis
Popis umístění objektu. Popis lze použít jako upřesňující text k jiným formám umístění. Pokud nelze k umístění objektu použít identifikátor, adresní místo, geometrii, ani název, lze pomocí popisu umístění popsat slovně.
Příklad
U východu ze stanice metra A Můstek do vestibulu v půli Václavského náměstí

Geometrie

Vlastnost
geometrie
Typ
Geometrický objekt
Jméno
Geometrie
Popis
Geometrický objekt specifikující umístění. Použije se tam, kde umístění nelze specifikovat adresou či identifikátorem.
Příklad
{ "type": "Point", "coordinates": [15.9915114, 48.8566829] }
Budova
Vlastnost
budova
Typ
Text
Jméno
Budova
Popis
Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
Příklad
HD Gate
Patro
Vlastnost
patro
Typ
Text
Jméno
Patro
Popis
Číslo patra nebo jiné označení patra.
Příklad
4.patro
Místnost
Vlastnost
místnost
Typ
Text
Jméno
Místnost
Popis
Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
Příklad
Místnost 4001
Zahraniční adresa - text
Vlastnost
zahraniční_adresa_text
Typ
Text
Jméno
Zahraniční adresa - text
Popis
Zahraniční adresa textem. Adresy v zahraničí se řídí místními pravidly.
Příklad
České centrum
Velvyslanectví České republiky v Londýně
30 Kensington Palace Gardens
Londýn W8 4QY

Vazba: Adresa

Vlastnost
adresa
Typ
Adresa
Jméno
Adresa
Popis
Použije se tam, kde je dostatečné označit umístění pomocí adresního místa či jiných územních prvků z RÚIAN.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace umístění v různých formátech a v různých úrovních detailu. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Pro formáty JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]] jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[xmlschema11-1]]. Pro formát JSON-LD [[!json-ld11]] je k dispozici kontext. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV [[!rfc4180]] je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[tabular-data-primer]].

Pokud je umístění použito v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, například lokace, a z názvu atributu adresy jejich spojením pomocí znaku podtržítka _, například lokace_geometrie.

Specifikace umístění identifikátorem

Jedná se o nejčistší způsob určení umístění pomocí IRI příslušného geografického objektu.

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje 0.csv, je s ním publikován i metadatový soubor 0.csv-metadata.json:

Specifikace umístění názvem či geometrií

Pokud je třeba specifikovat umístění názvem nebo geometrií, lze to provést tak jako v následujících příkladech.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Umístění formou adresy

Umístění může být specifikováno adresou. Oproti přímému použití adresy bez mezikroku v podobě Umístění lze specifikovat dodatečná data týkající se umístění, například název.

A opět je k souboru CSV potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]: